Portal korzysta z plików cookies m.in. na potrzeby statystyk. Poznaj politykę prywatnoœci CADblog.pl Więcej >>>
PrzejdŸ do strony | Opuœć serwis X

Poznaj ZWNesting

newsletter CADblog.pl


Wydanie aktualne

CADblog e-zine 2018

nr (25-26) 2017/2018
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


W przygotowaniu

nowe e-wydanie w przygotowaniu


Wydania archiwalne

CADblog e-zine 3-4/2017

nr 3-4(23-24) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

SOLARIS Arrinera w e-wydaniu CADblog.pl

nr 1-2(21-22) 2017
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog nr 1-2/2015 polskie motocykle

nr 1-2(19-20) 2015
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj

CADblog e-zine 1/2014 Oru Kayak

numer 1(18) 2014
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(17) 2013
dostępny w pdf
, wydanie flash tutaj


numer 1(16) 2012
dostępny
w archiwum, wydanie flash tutaj

numer 1(15) 2011
dostępny
w archiwum


numer 4(14) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 3(13) 2010
HD dostępny
w archiwum


numer 2(12) 2010
dostępny
w archiwum


numer 1(11) 2010 dostępny
w archiwum


numer 9(10) 2009
już dostępny
w archiwum


numer 8(9) 2009
już dostępny
w archiwum


Wydanie specjalne
numer 7(8) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 6(7) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 5(6) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 4(5) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 3(4) 2009
już dostępny
w archiwum


Numer 2(3) 2009
już dostępny
w archiwumNumer 1(2) 2009
już dostępny
w archiwum


 Numer 0 (1) 2009
– dostępny
w archiwum


 

 

 

 


>>  Strona główna  |  Aktualnoœci  |  CAD blog  |  Nowa wersja CADblog.pl (WordPress)Historia CAD  |  Sprzętowo  |  W numerze  |  Archiwum  <<

Nowy SpaceMouse Compact

   Cytat tygodnia:

„Twórcš i projektantem kanału (Augustowskiego) był Ignacy Pršdzyński. Poczštkowo chciał się wymigać z tej roboty, bo nie miał doœwiadczenia.
W końcu zaprojektował całoœć, studiujšc wiedzę z ksišżek. Efekt zadziwia do dziœ...”

Jacek Liziniewicz: Wielka rozgrywka o przekop mierzei. Gazeta Polska, nr 48/2018, s. 93

strona 1 z 8 | >> | > |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

Reklama

Poznaj SOLIDWORKS 2019


 

Pištek, 30.11.2018 r.

Jak co roku... Wirtualna Choinka

Nie trzeba wychodzić z domu, ponieważ zaledwie kilkoma kliknięciami można zafundować potrzebujšcej rodzinie węgiel, aby nie marzła w zimowe dni. Czy tylko to?

Wirtualna Choinka (WirtualnaChoinka.pl) to akcja, której celem jest ogrzanie domów – przez zakup węgla na okres zimowy oraz rozradowanie serc najmłodszych – przez zakup prezentów bożonarodzeniowych. Akcja odbywa się po raz siódmy, a jej efekty to coroczna pomoc 3 tysišcom osób przez rozdysponowanie ponad 100 ton węgla i 1000 prezentów. Co roku włšczajš się w niš także Czytelnicy CADblog.pl – za co w tym miejscu w imieniu organizatorów serdecznie Państwu dziękuję.

Jak to działa
Listę osób, do których kierowana jest pomoc, przekazujš wolontariusze. Doskonale znajš oni rodziny i ich sytuację materialnš. Kiedy wchodzš do domów osób obdarowanych, nierzadko zdarzajš się sytuacje, że chcš tam wrócić i samemu dopomóc rodzinie wyjœć z biedy.
– Pewien wolontariusz (pracujšcy w dziale HR) zobaczył, w jakiej sytuacji znajduje się potrzebujšca rodzina – tragiczne warunki mieszkaniowe, brak œrodków na utrzymanie. (…) Wrócił do siebie, znalazł szkolenie, które podniosło kwalifikacje ojca rodziny, a póŸniej załatwił mu pracę. Inny wolontariusz pojechał z synami rozwozić węgiel do rodzin i gdy zobaczył, że w jednej rodzinie brakowało butów, zaraz pojechał i je kupił. Nie możemy i nie chcemy być obojętni na to, w jakich warunkach żyjš rodziny blisko nas. W tej akcji nie chodzi tylko o prezent, ale o poczucie godnoœci. Godnoœć chcemy tym rodzinom przywrócić, taka jest nasza misja – mówi Artur Kołaczek z Fundacji Kibicuj Rodzinie.

Jak się zaangażować?
Wchodzšc na stronę www.wirtualnachoinka.pl wybieramy formę pomocy: spełnienie marzeń dzieci lub zakup węgla. Ze strony dowiadujemy się o pragnieniach dzieci, a sš one różnorakie. Jedni marzš... o piżamce z ulubionym bohaterem bajki, inni o grach, klockach lego, samochodach czy interaktywnych pomocach naukowych. Dzieci z biednych rodzin nie majš innych marzeń, niż te z bogatych. Różni je tylko to, że marzenia biedniejszych – bez naszej pomocy – nie będš miały szans na realizację.

Darczyńcy nie tylko kupujš prezenty œwišteczne dla rodzin potrzebujšcych, ale także węgiel. Zwykle pakowany jest w worki i do tej akcji także poszukiwani sš wolontariusze. Chętni zapraszani sš do zgłaszania się na adres: organizatorzy@wirtualnachoinka.pl

Prezent dla każdego „Mikołaja”
Kiedy wybiorš Państwo prezent, otrzymajš Państwo mail potwierdzajšcy z opisem prezentu oraz z informacjš, gdzie i do kiedy trzeba go dostarczyć. Chcšc wyrazić wdzięcznoœć Darczyńcom, organizatorzy akcji przeœlš zwrotnie interaktywny upominek.

Organizatorem akcji Wirtualna Choinka jest Fundacja „Kibicuj Rodzinie”, przy współpracy wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas i Ruchu Œwiatło-Życie. Potrzebne informacje znajdš Państwo na stronie www.wirtualnachoinka.pl. Akcja trwa do 16 grudnia 2018 roku.

(ms)

Œroda, 28.11.2018 r.

GstarCAD 2019 – nie tylko BIM

Firma TMSYS Sp. z o.o. poinformowała o ukazaniu się 26.11.2018 r. nowej wersji GstarCAD – jednego z najpopularniejszych zamienników AutoCAD na œwiecie. W Polsce z tego uniwersalnego programu CAD 2D/3D korzysta już ponad 12 tys. firm projektowych z różnych branż

Z myœlš o potrzebach rynku producent GstarCAD 2019 wyposażył najnowszš wersję w nowatorskie rozwišzania, których na próżno szukać w innych systemach. Do takich nowoœci należš: GstarCAD Collaboration Design – przełomowy na rynku oprogramowania CAD 2D system do współdzielenia i grupowej pracy na projekcie w czasie rzeczywistym oraz możliwoœć importu projektów BIM, dzięki kompatybilnoœci z formatem IFC. GstarCAD 2019 oferuje również wiele nowych i ulepszonych funkcji, które pozwolš jeszcze szybciej i łatwiej wykonywać dokumentację technicznš.

Przełomowy system do pracy zespołowej
GstarCAD Collaborative Design to całkowicie nowatorskie rozwišzanie, które ma na celu zmniejszenie barier komunikacyjnych w zespołach i działach projektowych oraz poprawę ogólnej efektywnoœci pracy.

 

Zastosowanie GstarCAD Collaborative Design oznacza komfortowš i efektywnš współpracę projektantów z różnych branż
oraz jeszcze szybszš realizację dużych i skomplikowanych projektów...

 

Pozwala wielu użytkownikom na jednoczesnš pracę nad jednym projektem, wymianę uwag i wspólnš weryfikację jego poprawnoœci. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przyrostowego archiwizowania i przesyłania danych, zespoły projektowe mogš na bieżšco kontrolować wszelkie zmiany wprowadzane w projektach. Aby powrócić do jednej z wczeœniejszych wersji projektu lub odszukać wprowadzone modyfikacje, wystarczy jedno kliknięcie...

 

Poniedziałek, 26.11.2018 r.

ZW3D CAD/CAM 2019 – nowe możliwoœci programu

W nowej wersji ZW3D CAD/CAM 2019 wprowadzono szereg zmian poprawiajšcych wydajnoœć  i rozszerzajšcych funkcjonalnoœć już istniejšcych operacji. Nowa wersja programu zapewnia duży wzrost szybkoœci wykonywania operacji, co jest szczególnie widoczne przy skomplikowanych kształtach i dużych złożeniach...

Pojawiła się też wczeœniej nie istniejšca opcja umożliwiajšca tworzenie elastycznych podzespołów, co zapewnia bardziej intuicyjne projektowanie. Ulepszeniom zostały poddane tabele 3D BOM, biblioteka częœci, projektowanie form oraz elektrod. Zostały rozszerzone opcje tworzenia dokumentacji 2D – między innymi wymiar symetryczny, czy nowy menedżer stylów. Drzewko historii także zostało poddane zmianom, a program umożliwia grupowanie operacji. Pozwala to na łatwiejsze edytowanie operacji, a także polepsza przejrzystoœć...

 

Czwartek, 22.11.2018 r.

Niemieckie firmy przemysłowe
bez cyfrowego modelu biznesowego

Zaledwie jedna trzecia niemieckich firm przemysłowych opiera swojš działalnoœć na cyfrowym modelu biznesowym, a 70 procent organizacji uważa taki model za decydujšcy o ich przyszłym sukcesie. Dane te pochodzš z badania przeprowadzonego przez International Data Corporation (IDC), zatytyłowanego: „Jak wykorzystać możliwoœci cyfryzacji dzięki nowym modelom biznesowym i nowym partnerstwom”*. Badanie to zostało przeprowadzone na zlecenie Dassault Systèmes i zaprezentowane podczas Forum 3DEXPERIENCE w Getyndze

– Pionierami w najbliższej przyszłoœci nie będš firmy o najwyższym wewnętrznym stopniu automatyzacji, ale te, które realizujš cyfrowe koncepcje biznesowe i integrujš uczestników ekosystemu jako pełnoprawnych partnerów w tworzeniu wartoœci – przekonujš autorzy badania.

Nawet ankietowana kadra kierownicza uważa, że zmiany sš pilnie potrzebne: 39 procent oczekuje, że dotychczasowa koncepcja biznesowa ich firmy nie będzie już w stanie osišgnšć wzrostu w cišgu pięciu lat. Ponad połowa uważa, że tylko firmy, które będš reprezentowane na rynku cyfrowym w cišgu najbliższych pięciu lat, mogš nadšżyć za konkurencjš. Wszyscy uczestnicy badania pragnš większej efektywnoœci w łańcuchu wartoœci i większej elastycznoœci dzięki rozszerzeniu sieci partnerów. Digitalizacja, automatyzacja procesów oraz wykorzystanie platform cyfrowych do wymiany informacji – jeœli to możliwe w czasie rzeczywistym – stanowiš odpowiedzi na te wyzwania.

Najważniejsze wyniki badania:
• Firmy napędzajš cyfryzację wewnętrznie, ale nie korzystajš z niej do wprowadzania innowacji produktowych i pozyskania nowych Ÿródeł przychodu: Około trzy czwarte firm korzysta z cyfryzacji w celu usprawnienia wewnętrznych procesów. Polegajš one na systemach zarzšdzania ERP, PLM lub zarzšdzania sprzedażš na poziomie kadry kierowniczej lub wysokim stopniu automatyzacji w działalnoœci operacyjnej. Dzięki temu wiele ankietowanych firm w ostatnich latach poprawiło swojš efektywnoœć. Jednak większoœć z nich nadal ma trudnoœci z wykorzystaniem technologii informacyjnych do wprowadzania innowacji produktowych i uruchomienia nowych Ÿródeł przychodów: tylko jedna trzecia badanych firm zmierza w kierunku „Cyfrowych modeli biznesowych”. Z drugiej strony wyniki ankiety wyraŸnie pokazujš: Jeœli chodzi o wdrażanie cyfrowych modeli biznesowych, firmy o największym wzroœcie sprzedaży sš najbardziej zaawansowane.
• Producenci stopniowo przekształcajš swój model biznesowy za pomocš usług opartych na danych: producent, który rozwija swoje produkty za poœrednictwem usług cyfrowych lub opracowuje nowy model biznesowy oparty na danych, jest uważany za firmę z dobrymi perspektywami na przyszłoœć. Dzieje się tak dlatego, że ten producent jest w stanie zaoferować swoim klientom pożšdany produkt „uszyty na miarę” wraz z odpowiednimi usługami dodatkowymi. Prawie co druga firma produkcyjna już wkroczyła na tę œcieżkę, jednak z różnš intensywnoœciš: 37 procent oferuje swoim klientom usługi oparte na danych, takie jak zautomatyzowane zakupy częœci zamiennych, usługi dostępnoœci lub konserwacja predykcyjna. Z drugiej strony tylko jeden na dziesięciu producentów dostarcza swój produkt lub usługę w modelu „as-a-Service” (jako usługa – przyp. red.). A udział usług opartych na danych wynosi tylko 14 procent sprzedaży dla ankietowanych producentów.
• Transformacja cyfrowa jest niezbędna: 39 procent ankietowanych jest przekonanych, że przy istniejšcej koncepcji biznesowej, firma nie ma już możliwoœci na osišgnięcie wzrostu w cišgu kolejnych pięciu lat. 63 procent osób spodziewa się, że w cišgu kolejnych pięciu lat ich model biznesowy będzie w dużej mierze zależał od usług opartych na danych, a 70 procent uważa, że ​​cyfrowy model biznesowy ma kluczowe znaczenie dla ich przyszłego sukcesu biznesowego. (...)
• Na znaczeniu szybko zyskujš cyfrowe rynki: badane firmy przemysłowe generujš œrednio 20 procent swoich obrotów za poœrednictwem cyfrowych rynków, tj. portali internetowych lub platform, za poœrednictwem których firmy spotykajš się, aby skutecznie prowadzić swojš działalnoœć. Za dwa lata ten wskaŸnik powinien osišgnšć poziom 28 procent. Ankietowani menedżerowie wišżš liczne zalety z rynkami cyfrowymi, w szczególnoœci zwišzane z rozszerzeniem bazy dostawców i klientów. Wysoka przejrzystoœć takich rynków może budować zaufanie między uczestnikami rynku i stymulować nowe przedsięwzięcia. Respondenci wskazujš także na inne zalety cyfrowych rynków, jak: skuteczna komunikacja, standaryzacja i zintegrowane przetwarzanie transakcji. Ponad połowa jest przekonana, że ​​firmy, które nie będš obecne na rynku cyfrowym w cišgu najbliższych pięciu lat, nie będš w stanie nadšżyć za konkurencjš.

* W lipcu 2018 r. IDC przebadało ponad 200 dyrektorów przedsiębiorstw przemysłowych z różnych branż...

ródło: 3DS

Cytat tygodnia:

„Inżynier wie, że osišgnšł doskonałoœć nie wtedy, kiedy nie można nic już dodać, ale kiedy nie można nic już zabrać...”

Antoine de Saint-Exupéry

Wtorek, 30.10.2018 r.

Druk 3D w domu?

Ozdoby, częœci zamienne, figurki marcepanowe – ponad połowa ankietowanych Polaków uważa, że drukarki 3D mogš być użyteczne w gospodarstwach domowych

Druk 3D od dawna ugruntował swojš pozycję w takich branżach, jak produkcja, medycyna, architektura, a nawet lotnictwo i przemysł samochodowy. Technologia 3D może mieć także zaskakujšce zastosowania w gospodarstwach domowych. Co o druku 3D w domu myœlš Polacy? Przedstawiamy wyniki badania1 przeprowadzonego przez OnePoll na zlecenie reichelt elektronik.

Połowa ankietowanych Polaków pragnie posiadać drukarkę 3D
Badanie pokazuje, że coraz częœciej w gospodarstwach domowych pojawia się technologia druku 3D. W Polsce 16 procent ankietowanych gospodarstw jest już wyposażonych w drukarkę 3D. Wprawdzie nie jest to jeszcze zbyt wiele, ale według badania 50 proc. respondentów kupiłoby drukarkę 3D.
Większoœć osób chce używać drukarki 3D w domu do drukowania przedmiotów dekoracyjnych, na przykład wazonów (45 proc.), do naprawy sprzętu i wymiany drobnych częœci (52 proc.), oraz do produkcji elementów technicznych do użytku hobbystycznego (43 proc.).
Ciekawe wnioski można wysunšć porównujšc grupy wiekowe. Dla uczestników w przedziale 45-54 lata głównym powodem zakupu drukarki 3D jest możliwoœć naprawy urzšdzeń (56 proc.). Sytuacja jest inna dla młodszej grupy docelowej w wieku od 25 do 34 lat: nieco mniejszš rolę odgrywa tu aspekt napraw (50 proc.), natomiast bardziej atrakcyjna dla tej grupy wiekowej wydaje się możliwoœć produkcji komponentów w obszarze hobbystyczym (52 proc.)

Druk 3D nie zyskał jeszcze
popularnoœci jako usługa
Zarówno wymagany surowiec, jak i zakup samej drukarki, wišżš się ze stosunkowo wysokimi kosztami, dlatego istnieje możliwoœć zlecania druku 3D usługodawcom. Ponad 57 procent respondentów w Polsce uważa zakup takich produktów za możliwy. Tylko 7 procent respondentów nie zamówiłoby produktów wydrukowanych w drukarce 3D przez usługodawcę.

Znaczne różnice
w budżetach polskich klientów
Większoœć konsumentów zdaje sobie sprawę z faktu, że drukarki 3D sš drogie. Badanie pokazuje, że 14% procent polskich konsumentów nie chciałoby zainwestować więcej niż 500 PLN w drukarkę 3D do swojego prywatnego użytku. Dla większej grupy respondentów (27 proc.) w grę wchodziłoby urzšdzenie w segmencie cenowym od 500 do 1000 PLN, a kolejne 27 proc. ankietowanych odpowiedziało, że byłoby gotowych zainwestować w wyższy segment cenowy, czyli od 1000 do 2000 PLN.

Żywnoœć 3D – czekolada i marcepan do smaku
Druk 3D przeniknšł nawet do naszej kuchni. Z czekolady, marcepanu lub nawet gęstego przecieru warzywnego mogš być drukowane figury i napisy. Jednak żywnoœć drukowana w 3D nie wydaje się cieszyć dużš popularnoœciš wœród Polaków – 35 proc. respondentów obecnie uważa, że druk 3D nie zyska popularnoœci w sektorze spożywczym. Mimo to, sytuacja może szybko ulec zmianie, bowiem 25 procent respondentów, którzy nie wykluczajš zakupu drukarki 3D lub już takš posiadajš, wyobraża sobie również wykorzystanie urzšdzenia do gotowania i pieczenia. W porównaniu płci kobiety sš znacznie bardziej otwarte w tej kwestii, niż mężczyŸni. O ile do gotowania i pieczenia potraw drukarki 3D używałoby 37% kobiet, o tyle byłoby do tego skłonnych tylko 15% mężczyzn.

Interesujšcy jest również fakt, że o ile duża częœć konsumentów nie wyklucza zlecenia usługi druku 3D w odniesieniu do naprawy sprzętu i wymiany drobnych częœci (46 procent), o tyle jedynie 19 procent spoœród nich twierdzi, że zleciłoby na zewnštrz druk żywnoœci. Widać więc jasno, że konsumenci nadal nie majš zaufania do żywnoœci drukowanej przez usługodawców. Zatem jeœli drukujemy w zastosowaniach spożywczych, to chętniej we własnej drukarce.

Ponadto dla polskiego konsumenta nie wszystkie smaki sš równie atrakcyjne: podczas gdy słodycze, typu czekolada (38 proc.) lub marcepan i cukier (21 proc.) wydajš się cieszyć sporym zainteresowaniem, to potrawy wytrawne, na przykład puree ziemniaczane i inne puree roœlinne (11 proc.), mięso i wędliny (13 proc.) lub ser do smarowania (13 proc.) wydrukowane w 3D sš już mniej interesujšce dla respondentów z Polski.

1 badanie przeprowadzone w dniach 5-12.09.2018r. na grupie 1000 respondentów w Polsce

ródło: reichelt.de


O reichelt elektronik
Firma reichelt elektronik (http://www.reichelt.de), jako jeden z największych detalicznych europejskich sprzedawców artykułów elektronicznych online, oferuje ponad 100 000 produktów w atrakcyjnych cenach i najkrótszym możliwym czasie dostawy. Od ponad 45 lat jest ona partnerem w zakresie zamówień komponentów, oferujšc szeroki asortyment komponentów elektronicznych. Elektronicy znajdš w jej sklepie internetowym półprzewodniki i mikrosterowniki, LEDy i tranzystory, jak również rezystory, kondensatory, złšcza i przekaŸniki. Dostępne sš również narzędzia i przyrzšdy pomiarowe wysokiej jakoœci, takie jak stacje lutownicze, mierniki uniwersalne czy oscyloskopy. Korzystne oferty z zakresu PC i technologii sieciowej: wewnętrzne i zewnętrzne dyski twarde, procesory AMD oraz Intel, pamięci główne, a także routery bezprzewodowe, technologia PLC i kable krosowe mogš zainteresować zarówno klientów prywatnych, jak i biznesowych. Oprócz tego w ofercie znajdziemy duży wybór elektroniki użytkowej, jak rzutniki, sprzęt RTV, anteny satelitarne, konwertery i odbiorniki, jak również akcesoria eksploatacyjne: kable HDMI, baterie i akumulatory

 

Pištek, 19.10.2018 r. (wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszko)

Multitasking? Nie dla mnie...

Temat wielozadaniowoœci jest znany i podobno... już stary. Ale gdy tkwi się z nosem w systemach CAx, czasem trudno jest być ze wszystkim na bieżšco. A dla mnie osobiœcie okazał się bardzo na czasie.
Dlaczego? O tym już za chwilę.
Robišc małe poszukiwanie w sieci, zorientowałem się, że dostępnych jest coraz więcej wyników badań z dziedziny wielozadaniowoœci (ang. multitasking). Ma z nich wynikać, iż mózg człowieka nie funkcjonuje w taki sposób, by wydajnie radzić sobie z kilkoma zadaniami w tym samym czasie. Podpisuję się pod tymi wnioskami – bazujšc na skromnym własnym doœwiadczeniu...

Maciej Stanisławski (na weekend)

Każdy z nas potrafi wykonywać kilka czynnoœci jednoczeœnie. Najczęœciej zapewne przywoływanym przykładem może być jazda samochodem i rozmowa z pasażerem, albo – będšce wykroczeniem w œwietle kodeksu drogowego – jednoczesne korzystanie z telefonu komórkowego. Nie tylko w celu prowadzenia rozmowy, ale np. wysyłania SMS. Cóż, korzystanie z nawigacji także oznacza wykonywanie kolejnej czynnoœci jednoczeœnie. Nasz umysł pozwala nam na funkcjonowanie w taki sposób; zajmujemy się czymœ, a jednoczeœnie na kilku poziomach myœlimy o innych rzeczach. Czy jednak „jakoœć” tego zajmowania się nie traci na tym? Ile razy w cišgu dnia musimy dyscyplinować się i „zmuszać” do skupienia na w tym momencie wykonywanym zadaniu? (...)

 

Pištek, 19.10.2018 r.

reMarkable. „Papierowy tablet”

Na poczštku miesišca na fanpage'u CADblog.pl (link tutaj) podzieliłem się z Państwem informacjš o urzšdzeniu wykorzystujšcym technologię e-ink, a będšcym połšczeniem czytnika e-booków i tabletu. Teraz poœwięcę mu trochę więcej miejsca

Maciej Stanisławski

Czy pamiętajš Państwo wpis dotyczšcy Kindle'a i możliwoœci jego zastosowania w celu wsparcia szeroko rozumianych procesów projektowych? Tym razem zaprezentowano urzšdzenie, które może służyć do czegoœ więcej, niż wyœwietlanie tekstu ksišżek w odcieniach szaroœci. Ma zdecydowanie większe możliwoœci. (...)

 

Œroda, 17.09.2018 r.

Solid Edge Portal – dla wszystkich?

Pojawieniu się systemu Solid Edge 2019 towarzyszyło także wprowadzenie przez Siemens PLM Software bezpiecznej platformy internetowej do przechowywania i przeglšdania zawartoœci plików 3D, rysunków 2D oraz do udostępniania tych projektów innym użytkownikom. Za poœrednictwem Solid Edge Portal w obrębie danego projektu użytkownicy, którym udzielimy dostępu, mogš dodawać swoje notatki i znaczniki. Dostęp do pliku możemy usunšć w dowolnym momencie – a procedura udostępnienia plików przeprowadzana jest drogš mailowš. Co więcej, rozwišzanie to jest bezpłatne. I dostępne nie tylko dla użytkowników Solid Edge. Czy się sprawdza?

Maciej Stanisławski

Zawsze cieszyło mnie pojawienie się darmowych narzędzi wspomagajšcych pracę inżynierów-projektantów, a Solid Edge Portal z założenia pozwala na bezpłatne zarzšdzanie plikami w chmurze. Użytkownik po bezpłatnej rejestracji (o czym już za chwilę) otrzymuje do dyspozycji przestrzeń 5 GB na swoje pliki. Może oczywiœcie przesyłać je i zarzšdzać nimi (także wieloma projektami w tym samym czasie), ma także możliwoœć zapisania plików do niemal dowolnego typu/formatu. (...)

 

Cytaty tygodnia:

„Panie, obdarz mnie dobrym trawieniem, a również czymœ, co mógłbym strawić. Daj mi zdrowie ciała i dobry humor, by móc je zachować. Daj mi, Panie, duszę prostš, która potrafi uznać za skarb wszystko, co jest dobre i która nie zlęknie się widokiem zła, ale raczej znajdzie sposób, by doprowadzić wszystko na swoje miejsce. (…) Udziel mi łaski zrozumienia żartu, by odkryć w życiu trochę radoœci i by móc użyczyć jej innym. Amen”

œw. Tomasz Morus: Modlitwa o dobry humor

„(...) – Potraktuj lekturę tak, jak wyprawę w nieznane. Poruszaj się bez mapy, rysuj za to własnš, w miarę jak posuwasz się naprzód.
– A jeœli mi się nie spodoba? (...)
– To jej nie kończ. Ksišżka jest jak pompa. Sama z siebie nie da ci niczego, musisz na wszystko zapracować.
Najpierw musisz zalać jš wodš, potem zdrowo się namachać..."

Stephen King: Serca Atlantydów. Wyd. Pruszyński i S-ka, Warszawa 2013

Œroda, 3.10.2018 r.

Lenovo ThinkPad P52s – czy dla CAD'owców? Cz. I

Kolejny raz do redakcji zawitała mobilna stacja Lenovo. I kolejny raz żałuję, że tylko na test, a nie na dłużej...

Maciej Stanisławski

Ile lat minęło od premiery pierwszego modelu oznaczonego logiem „ThinkPad”? Ponad ćwierć wieku. To wystarczajšco dużo czasu, by w œwiadomoœci przeciętnego potencjalnego klienta zapisało się ono niemalże jako synonim profesjonalnego laptopa do celów biznesowych. Lenovo, przejmujšc tę linię produktowš w 2005 roku, nie zmarnowało tkwišcego w niej potencjału – obecnie zasłużone laury zbierajš modele serii P52 – między innymi testowany w redakcji P52S.

Jak możemy przeczytać na stronie dystrybutora, Lenovo ThinkPad P52 jest kolejnš generacjš najwydajniejszych 15-calowych mobilnych stacji roboczych tego producenta. Wytrzymała obudowa – niech nie zmylš Państwa zdjęcia, wykonana została ze stopu aluminium i magnezu – może mieœcić w swoim wnętrzu procesor Intel Core i7 lub Xeon z szeœcioma rdzeniami i 12 wštkami logicznymi, jednš z kart NVIDIA Quadro P500, P1000, P2000 lub P3200 (ale uwaga – w modelu P52s znajdziemy tylko model P500, o czym za chwilę – przyp. redakcji) oraz do 64 GB pamięci RAM. Za wyœwietlanie obrazu odpowiada matowa matryca o przekštnej 15,6 cala o rozdzielczoœci Full HD (1920 x 1080) lub 4K UHD (3840 x 2160). Oprócz standardowej komunikacji bezprzewodowej ThinkPad P52 może być wyposażony również w modem LTE. (...)

 

Wtorek, 2.10.2018 r.

O wyższoœci AutoCAD LT inaczej, czyli...
polemika z Robertem Greenem

„Jako konsultant współpracuję z wieloma firmami, które dla swoich okazjonalnych użytkowników 2D CAD dostarczajš narzędzia z rodziny CAD, tańsze od tradycyjnego oprogramowania AutoCAD. Rozmawiajšc z kierownictwem w takich firmach, często słyszę pytania w rodzaju: – Czy powinniœmy wydawać pienišdze na oprogramowanie AutoCAD LT dla okazjonalnych użytkowników CAD, czy też lepiej skorzystać z darmowych lub tańszych programów zachwalanych przez konkurencję w Internecie? Na to pytanie nieustannie udzielam stanowczej odpowiedzi: PrzejdŸcie na AutoCAD LT! (...)”*. Osobiœcie nie mogę się z tym zgodzić...

Maciej Stanisławski

Powyższy cytat stanowi fragment tłumaczenia oryginalnego wpisu Roberta Green'a, w którym w pięciu punktach wyjaœnia, dlaczego udziela właœnie takiej odpowiedzi. Cóż, w moim przekonaniu jego argumentacja może œwiadczyć właœnie na korzyœć tańszych, czy nawet darmowych rozwišzań CAD. Zwłaszcza dla „okazjonalnych”, czy wręcz przypadkowych (org. „casual users”) użytkowników, ale o tym za chwilę.

„Pięć pytań przed zakupem taniego CAD'a”
Zgodnie z powyższym tytułem swojego artykułu, Robert Green formułuje pięć pytań, które majš pomóc w podjęciu decyzji, czy warto zdecydować się na zakup taniego lub używanie bezpłatnego systemu CAD:

1. Czy tanie/bezpłatne oprogramowanie posiada spójny słownik poleceń?

Pytanie jak najbardziej zasadne. Jeœli oprogramowanie, na które się zdecydujemy, nie posiada funkcji oferowanych przez AutoCAD LT, a jego polecenia – nawet, jeœli sš identyczne lub zbliżone – rozmieszczone sš w zupełnie innym miejscu, pogrupowane w innych zakładkach, oznaczone innymi symbolami etc. – to „przesiadka” ze „standardowych” rozwišzań klasy AutoCAD, koszty ewentualnego szkolenia, poznanie wszystkich różnic między tymi systemami – może okazać się bardzo czasochłonne – i siłš rzeczy kosztowne.
Z drugiej jednak strony tanie systemy CAD nie bez przyczyny nazywane sš „klonami” AutoCAD. (...)

Œroda, 26.09.2018 r.

„Ciœnienie
jest doœć wrednym zjawiskiem...”
Premiera SOLIDWORKS 2019

W poniedziałek 24 wrzeœnia br., blisko dwa tygodnie po jej oficjalnym udostępnieniu, miała miejsce wyczekiwana przeze mnie polska premiera najnowszej wersji SOLIDWORKS

Maciej Stanisławski

Pałac Sobańskich przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie – jako miejsce wydarzenia – pozwolił na połšczenie atmosfery przedwojennej stolicy, œwiata polityki (można było spotkać np. lidera memów w osobie Ryszarda Petru) i najnowszych technologii. I oczywiœcie to dla tych ostatnich zorganizowano to spotkanie, na które zaproszono kluczowych publicystów podejmujšcych szeroko rozumianš tematykę CAD.

„Inspire innovation”
O tym, jak istotny jest dla SOLIDWORKS polski rynek, mogš œwiadczyć dane, które przytoczył rozpoczynajšcy spotkanie Uwe Burk (Senior Director ECAL DS SOLIDWORKS). W stosunku do minionego roku przybyło ponad 10% licencji i w chwili obecnej w Polsce mamy ponad 43 000 aktywnych licencji (w tym ponad 30 000 edukacyjnych i blisko 5000 komercyjnych). Szczególnie cieszš licencje edukacyjne; jak zauważył Uwe Burk, na rynku pracy daje się odczuć coraz większe zapotrzebowanie na inżynierów – jest ich za mało jak na rosnšce potrzeby przemysłu, dopiero nowe wykształcone kadry będš stanowić odpowiedŸ na współczesne wyzwania.

W skali globalnej SOLIDWORKS liczy sobie ponad 5 800 000 użytkowników (w tym ponad 275 000 firm i ponad 33 000 instytucji akademickich). 285 000 użytkowników może pochwalić się certyfikatami, a ok. 1 300 000 jest aktywnymi członkami społecznoœci mysolidworks.com. Firmowy profil w popularnym serwisie społecznoœciowym (FB) zgromadził ponad 1 750 000 fanów. (...)


Œroda, 12.09.2018 r.

Między teoriš a praktykš...

„Jestem tym, co robię” – od jakiegoœ czasu wybrzmiewajš w mojej głowie słowa Reinholda Messnera, znanego włoskiego (pochodzšcego z niemieckojęzycznego południowego Tyrolu) alpinisty, himalaisty i podróżnika. Czy to odzywa się kryzys wieku œredniego, że słowa te stanowiš odpowiedŸ na egzystencjalne pytanie o to, „kim/czym jestem”? A jak się ma do tego... CADblog.pl?

Maciej Stanisławski

Od blisko 18. lat realizuję się jako ojciec – i ten obszar staram się stawiać wysoko, prawie zawsze na pierwszym miejscu. Najstarszy syn przeroœnie mnie niebawem o głowę, młodsi stanowiš niewyczerpane Ÿródło uciechy, a wszyscy razem – także trosk. Moim czwartym „dzieckiem”, którego się nie mogę wyprzeć (i które niedługo obchodzić będzie dziesište urodziny!) jest również CADblog.pl i chociaż czasem wydaje mi się, że zaczynam odczuwać oznaki wypalenia zawodowego, to fascynujšcy œwiat techniki, inżynierii i szeroko rozumianych systemów cadowskich cišgle przynosi niesamowite wieœci, odkrycia, niespodzianki. Jak chociażby ta, że obok pracujšcego w przeglšdarce bezpłatnego systemu CAD 3D (Onshape), możemy także w podobny sposób korzystać z zaawansowanego narzędzia do analiz i symulacji (SimScale), że na dniach pojawi się SelfCAD 2.0, że sš szanse na reaktywację produkcji motocykla WSK, a Polski Fundusz Rozwoju obejmie 35% akcji SOLARIS'a (po jego wczeœniejszym przejęciu przez Hiszpanów). Wszystko to dodaje energii do działania, chociaż czasem zaczyna jej brakować, co odczułem szczególnie w cišgu minionych dwunastu miesięcy. Dlaczego?

W tym miejscu proponuję przerwę w lekturze; jak już się Państwo zorientowali, ten wpis będzie „czymœ o życiu”, co niektórzy Czytelnicy ceniš sobie równie wysoko, jak informacje ze œwiata CAD. Więc niniejsze „dzielenie się” dedykuję im właœnie.

Otóż przeżywam kolejnš przygodę mojego życia; obok małżeństwa, ojcostwa, „cadowstwa” i strzelectwa, zaczšłem budowę domu, starajšc się zrealizować obietnicę złożonš naœcie lat temu mojej Żonie. Na własnej skórze (i na rachunku bankowym w szczególnoœci) odczuwam teraz, jak cyfrowy projekt przybiera realnš postać. I boleœnie przekonuję się chwilami o prawdziwoœci starego powiedzenia: „bodaj byœ sobie dom budował”. Albo, jak mawia żartobliwie kibicujšcy mi znajomy: „zobaczymy, kto będzie pierwszy – czy ty wykończysz dom, czy on ciebie...”. W każdym razie, pięć osób na nieco ponad 60 metrach kwadratowych – w tym kšt do pracy i kot –  to prawie jak w starym dowcipie żydowskim o małym mieszkaniu i kozie (kto nie zna, niech spróbuje wyGooglać ;)). Pierwszy krok udało się uczynić (z prawie rocznym opóŸnieniem), dom „wyszedł z ziemi”, a ja pogłębiam swojš wiedzę na temat czytania projektów architektonicznych i weryfikowania ich praktycznej realizacji. Pogłębiam także wiedzę i umiejętnoœci z zakresu relacji międzyludzkich. Cóż, wiele wskazuje na to, że we współczesnym œwiecie trzeba dobrze poznać człowieka, zanim zaufamy mu na tyle, by powierzyć mu przyszłoœć zawodowš (co już przerobiłem), albo nadzór i koordynację takiego sobie zwykłego przedsięwzięcia, jakim jest budowa niewielkiego domu jednorodzinnego – co właœnie przerabiam.

Wybór wykonawcy generalnego, który miał koordynować wszystkie prace i dbać o zaopatrzenie placu budowy, chociaż poprzedzony „wywiadem œrodowiskowym” i obserwacjš innych realizowanych przez niego budów, w moim przypadku okazał się strzałem kulš w płot. Aby sięgnšć do analogii ze œwiata komputerowych systemów inżynierskich, to trochę tak, jakbym zdecydował się na system PLM (lub przynajmniej PDM), a w praktyce i tak wszystko robił technikš kalki, papierowej dokumentacji i przysłowiowych „spinacza, plastra i œliny”. Przypominanie o kolejnych przekroczonych terminach, wykonywanie częœci prac wynikajšcych z umowy we własnym zakresie, koniecznoœć kontroli przywożonych na plac materiałów – niestety odbiegajšcych parametrami od tych wynikajšcych z projektu, czy też wręcz nie spełniajšcych żadnych norm (moja mina, gdy zobaczyłem palety obtłuczonych, zawilgoconych i pokrytych grzybem bloczków, zapakowanych na palety w... 2007 roku – musiała być bezcenna; frustracja majstra na placu również, on sam stwierdził, że z czegoœ takiego nie podjšłby się budowy, bo rzeczone bloczki rozpadały się dosłownie w rękach; w kupie trzymała je paleta i folia stretch)... Wszystko to sprawia, że czuję się, jakbym budował tzw. systemem gospodarczym. I gdzieœ rozmywa się satysfakcja z prowadzonego „dzieła”, a jej miejsce zajmuje rozczarowanie i zniechęcenie z jednej strony, a z drugiej przeœwiadczenie, że „jeœli chcesz, aby było zrobione dobrze, zrób to sam” z drugiej... A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi.

Staram się nabrać dystansu do budowy, wracam do aktualizacji strony, a z okazji 10. rocznicy pierwszego blogowego wpisu szykuję inaugurację anglojęzycznego CADglobe.com – już nie w starym FrontPage'u. Potem przyjdzie czas poważnie zmienić i wyglšd CADblog.pl. Powinno się udać, w końcu zimš na budowie niewiele będzie się działo...

Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie
Maciej Stanisławski

Œroda, 5.09.2018 r.

Inteligentne projektowanie zmienia proces rozwoju
i eksploatacji maszyn ciężkich

Niewiele osób myœli o koparkach, buldożerach i cišgnikach jako produktach innowacyjnych. Jednak te same technologie, które leżš u podstaw rozwoju dronów i samochodów autonomicznych, mogš służyć do usprawniania rozwoju ciężkich maszyn i oferowania użytkownikom kolejnych poszukiwanych przez nich funkcjonalnoœci

Rahul Garg, VP Industrial Machinery and Heavy Equipment, Siemens PLM Software


Inteligentne projektowanie stanowi siłę napędowš wszystkich etapów cyklu życia tych produktów. Dane pozyskane w toku użytkowania maszyny leżš u podstaw innowacji, która:
• wspiera kompleksowe testowanie symulacyjne. Wraz ze wzrostem autonomii maszyn, liczba scenariuszy testów roœnie w postępie geometrycznym. Fizyczne rozruchy próbne sš niepraktyczne; wirtualne gwarantujš, że scenariusze o znaczeniu krytycznym sš poddawane testom w sposób powtarzalny wraz z doskonaleniem projektów,
• „wprojektowuje” wysokiej wartoœci usługi, takie jak obsługa predyktywna, diagnostyka zdalna i indywidualizacja produktu. Inteligentne projektowanie wykorzystuje i œledzi funkcje zarówno mechaniczne, jak też te sterowane przez oprogramowanie. Staje się to ważne zwłaszcza pod kštem optymalnego serwisowania (...)

Cytat tygodnia:

„Przecišł Andy i zdobył pięciotysięcznik. W dodatku nie sam, lecz z całym taborem kolejowym. Ernest Malinowski był pod koniec XIX w. autorem inżynieryjnego majstersztyku. Tak też zapamiętano go w Ameryce Południowej, gdzie – w odróżnieniu od Polski – wcišż jest żywš legendš...”

Wojciech Lada: Kolejš na dach œwiata. Tygodnik „Sieci”, nr 27/2018, dodatek „Polacy, którzy zmienili œwiat”

Czwartek, 12.07.2018 r.

Powrót do... garażu?

Współczesny przemysł coraz częœciej staje przed wyzwaniem, jakim jest personalizacja. Nie jest to jeszcze oczywiœcie dominujšcy trend, ale coraz częœciej klienci szukajš możliwoœci „dopasowania” produktu do swoich oczekiwań, preferencji etc. Dzieje się tak nawet w przypadku masowej produkcji, chociaż jeszcze (pytanie: jak długo?) w ograniczonym zakresie; standardem stały się przecież konfiguratory modeli nowych samochodów – korzystajšc z aplikacji mobilnej w swoim telefonie, każdy potencjalny klient może dostosować chociażby najtańszy dostępny na rynku samochód do swoich potrzeb, nawet jeœli ograniczš się one głównie do wrażeń estetycznych (kolor tapicerki, lakier nadwozia, felgi, detale wyposażenia wnętrza etc.). A produkowane na masowš skalę różnego rodzaju „etui” i pokrowce na smartfony? I o ile trudno wyobrazić sobie we współczesnym œwiecie „garażowš” produkcję samochodów, o tyle w przypadku wspomnianych pokrowców, czy innych drobnych gadżetów, jeszcze nigdy nie było to tak łatwe, jak obecnie. Łatwe za sprawš rozwoju IT i współczesnych metod wytwarzania, o czym za chwilę...

Maciej Stanisławski (artykuł powstał do magazynu STAL. Metale i nowe technologie, wyd. 7-8/2018)

Zacznijmy od „kartki z historii”. Żywię nadzieję, że takiej, która sprawi, że nawet najwięksi sceptycy indywidualnej, drobnej wytwórczoœci spojrzš na niš przychylniej, gdy zdadzš sobie sprawę, które współczesne firmy swój poczštek wzięły w przysłowiowym garażu, czy – jak lubiš złoœliwie mawiać Amerykanie – wręcz w „schowku na szczotki”.

Zanim nastała era start-upów
W powszechnej œwiadomoœci jako garażowe firmy zapisały się z pewnoœciš dwie, będšce wizytówkami Ameryki: Harley-Davidson i Apple. W 1901 roku William Sylvester Harley i Arthur Davidson, w małej komórce należšcej do rodziny Davidsonów, zrealizowali pierwszy swój projekt: na bazie wzmocnionej rowerowej ramy skonstruowali motocykl napędzany jednocylindrowym silnikiem.
(...)

 

Œroda, 11.07.2018 r.

Druk 3D w ochronie prywatnoœci

Przed kilkoma dniami na stronie 3Dwpraktyce.pl pojawił się kolejny artykuł z cyklu „projekt tygodnia”. Mojš uwagę zwróciła opisana w nim przesłona na kamerę internetowš laptopa...

Autor artykułu – Łukasz Długosz (redaktor naczelny „3D w praktyce”) słusznie zauważa, że gadżet ten przyda się każdemu, kto chce chronić swojš prywatnoœć nie tylko w sieci. A z pewnoœciš skorzysta z niego każdy, kto – podobnie jak piszšcy te słowa – zakleja wbudowanš w laptopa kamerę internetowš, chronišc się w ten sposób przed podglšdaniem przez hakerów lub „agencje rzšdowe”.

– Niektórzy wykorzystujš w tym celu na przykład taœmę izolacyjnš, inni z kolei to co majš akurat pod rękš (...). O słusznoœci tego typu postępowania przemawiajš na przykład doniesienia o tym, że takie same metody stosuje chociażby szef FBI – pisze Łukasz Długosz.

Jak się okazuje, nie musimy projektować przesłony od podstaw. Wystarczy skorzystać z serwisu/portalu MyMiniFactory.com. We wspomnianym artykule znajdziemy dwa modele, mnie osobiœcie spodobał się drugi, na stałe mocowany do obudowy laptopa, a składajšcy się z dwóch elementów: ramki i przesuwanej przesłony. Link do pliku Ÿródłowego modelu tutaj.

 

 

Wszystkich zajmujšcych się drukiem 3D amatorsko i zawodowo, zachęcam do odwiedzin na 3dwpraktyce.pl...

(ms)

ródło: 3dwpraktyce.pl

„(...) Hipolit Cegielski był filologiem klasycznym i jednym z najwybitniejszych twórców polskiego przemysłu ciężkiego.
Znajomoœć Ksenofonta i Arystofanesa nie przeszkodziła mu w projektowaniu maszyn rolniczych i lokomotyw. Ale to było przecież tak dawno.”

Aleksander Nalaskowski: Dyplom i władza. Tygodnik „Sieci” nr 24/2018 s. 108

Wtorek, 26.06.2018 r.

Nesting w ZWCAD? Teraz to możliwe...

Firma Usługi Informatyczne „Szansa” poinformowała o udostępnieniu nowej nakładki na ZWCAD, przeznaczonej do automatycznego optymalnego układania elementów na arkuszu. Ograniczeniem obecnej wersji ZWNesting jest koniecznoœć stosowania prostokštnego arkusza, gdyż obroty elementów nie sš jeszcze obsługiwane. Ograniczenie to zostanie zapewne wyeliminowane w jednej z najbliższych aktualizacji

 

Poniedziałek, 25.06.2018 r.

Rapid Mold, czyli... gotowa konfiguracja NX Mold Wizard

Na polskim rynku jest obecnie dostępnych kilkanaœcie programów wspomagajšcych pracę inżynierskš w zakresie tworzenia modeli przestrzennych (3D). Większoœć systemów umożliwia standardowe tworzenie konstrukcji, bez wykorzystania autoryzacji pewnych powtarzalnych procesów. Doskonałym przykładem takich konstrukcji sš formy wtryskowe...

W przypadku tego rodzaju narzędzi tylko nieliczne systemy zawierajš specjalistyczne moduły przyspieszajšce pracę. Do nich należy m.in. NX, który dzięki poleceniom występujšcym w module NX Mold Wizard skraca o połowę czas wykonywania narzędzi, w porównaniu z tradycyjnym modelowaniem. Dzieje się tak dlatego, że Mold Wizard automatyzuje większoœć prac konstrukcyjnych.

 

Rapid Mold dla NX Mold

Rys. 1. Widok polecenia do generowania korpusu oraz wygenerowany korpus z ustawionymi wieloœciami elementów znormalizowanych.
Czas generowania powyższego korpusu zajmuje niespełna... 20 minut!

 

NX Mold Wizard jest narzędziem otwartym, które można dostosować do potrzeb firmy. Dzięki temu przy dobrze zorganizowanej bazie częœci znormalizowanych czas konstrukcji zostaje skrócony do 30% w porównaniu z standardowym modelowaniem w Mold Wizard.
Ze względu na to, że konfiguracja wymaga dużej wiedzy zarówno o technikach parametryzacji, jak i wiedzy konstrukcyjnej, firma CAMdivision postanowiła przygotować gotowe narzędzie dostosowane pod formy wtryskowe. Konfiguracja nosi nazwę Rapid Mold.
W tym artykule zostały zaprezentowane jej wybrane funkcjonalnoœci. (...)

 

Cytat tygodnia:

„Kto umie czytać, posiadł klucz do wielkich czynów, do nieprzeczuwalnych możliwoœci, do upajajšcego, pięknego, udanego i sensownego życia...”

Aldous Huxley

Poniedziałek, 11.06.2018 r.

Kishore Boyalakuntla przechodzi do RIZE

Gdy w serwisie TenLinks.com zobaczyłem krótkš informację prasowš pod tym tytułem, przetarłem oczy ze zdumienia. Prawie cała moja historia spotkań z SolidWorks – przynajmniej od momentu powstania CADblog.pl – wišzała się z osobš Kishore'a, poczynajšc od wyjazdu na konferencję SWW 2009, a na rozmowie podczas ostatniej kończšc. Koniec pewnej epoki?

Maciej Stanisławski

Człowiek „orkiestra”, dysponujšcy niesamowitš wiedzš inżynierskš, a SolidWorks znajšcy od podszewki. W dodatku zawsze sprawiajšcy wrażenie „bycia na luzie” i uœmiechnięty. Nawet gdy w grafiku nie mieliœmy zarezerwowanego wywiadu, zawsze znalazł chwilę na rozmowę – i zawsze chciał poznać mojš opinię na temat czy to wspomnianej konferencji, czy też nowych rozwišzań wprowadzonych do oprogramowania. Albo na takš zwykłš, „off record”, o życiu.

Gdy spotkałem go po raz pierwszy, pełnił funkcję menedżera ds. narzędzi do symulacji i analiz w SolidWorks i już wtedy miał ponad czternastoletnie doœwiadczenie w pracy z zagadnieniami analiz wykorzystujšcych metodę elementów skończonych, a także z projektowaniem uwzględniajšcym zjawiska dynamiczne, przepływu płynów, przewodnictwo ciepła itp. dla potrzeb przemysłu samochodowego, elektronicznego, medycznego i techniki lotniczej. W DS SOLIDWORKS jego kariera prowadziła przez różne szczeble, aż do stanowiska wiceprezesa ds. zarzšdzania portfolio wszystkich produktów SOLIDWORKS z MCAD, ECAD, zarzšdzania danymi, symulacji, produktów 3DEXPERIENCE oraz produkcji subtraktywnej i addytywnej. Teraz zaczyna karierę w RIZE – firmie zajmujšcej się szeroko rozumianymi technologiami wytwarzania przyrostowego – obejmujšc stanowisko vice-prezesa ds. produktu.

z DS SOLIDWORKS do RIZE– Cieszymy się, że Kishore dołšczył do nas w tej ekscytujšcej fazie wzrostu firmy – powiedział Andy Kalambi, prezes i dyrektor generalny RIZE, Inc. – Jego unikalne połšczenie wiedzy o klientach, produktach i sprzedaży będzie miało bardzo pozytywny wpływ, nie tylko na obszar biznesowy RIZE, ale także na rozwój firm naszych klientów i partnerów – dodał.

– Technologia RIZE stanowi przełomowe podejœcie w obszarze produkcji addytywnej na pojedynczej platformie. Jej łatwoœć użycia i skalowalnoœć do różnych zastosowań jest naprawdę wyjštkowa – powiedział Kishore (na zdjęciu obok). – Jestem pod wrażeniem niesamowicie innowacyjnego i zaangażowanego zespołu RIZE i ich najnowszego dzieła – drukarki RIZE ONE, która jest wyjštkowo pozycjonowana jako Desktop Industrial 3D Printer, która zapewnia najłatwiejszy w obsłudze interfejs użytkownika na dzisiejszym rynku. Jest dla mnie zaszczytem i przywilejem, że dołšczę do tego wspaniałego zespołu i wprowadzam moje globalne doœwiadczenie, aby służyć rosnšcym potrzebom projektowania i produkcji na dużš skalę – dodał, tłumaczšc decyzję o odejœciu z DS SOLIDWORKS.

RIZE stworzyło pierwszš na œwiecie hybrydowš platformę drukowania 3D, która jest skalowalna dla różnych branż, aplikacji i materiałów. Opatentowany proces APM (Augmented Polymer Deposition Process) łšczy dwie wiodšce w branży technologie - wytłaczanie materiałów i natryskiwanie materiałów – w celu rozwišzania problemów zwišzanych z zarzšdzaniem częœciami, zarzšdzaniem materiałami, bezpieczeństwem i identyfikowalnoœciš.

„RIZE ONE to pierwsza drukarka 3D wykorzystujšcych tę technologię i w połšczeniu z technologiš RIZIUM One sprawia, że drukowanie przemysłowe 3D będzie łatwiejsze dzięki wyeliminowaniu obróbki wykańczajšcej, zerowemu odgazowaniu, zerowemu zarzšdzaniu częœciami, zapewniajšc jednoczeœnie po raz pierwszy pełnš cyfrowš identyfikowalnoœć drukowanych częœci 3D” – jak czytamy na stronie RIZE Inc. Firma, znana i z ugruntowanš pozycjš na rynku USA, współpracuje z takimi instytucjami i organizacjami, jak: Merck, NASA, US Army i US Navy.

Do tematu RIZE Inc. będę powracał. Wywiady z Kishore Boyalakuntla można znaleŸć w archiwalnych wydaniach CADblog.pl, np. tutaj.

(ms)

ródło: TenLinks.com, RIZE Inc.

Cytat tygodnia

„(...) Człowiek nie jest tylko sprawcš swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiœ sposób twórcš siebie samego...”

œw. Jan Paweł II

Czwartek, 17.05.2018 r.
Zmiany na stronie, e-wydanie i RODO

Oglšdajš Państwo pierwszš „przymiarkę” do zmiany layoutu naszego serwisu/bloga/portalu (niepotrzebne skreœlić ;). Większe będš miały zapewne miejsce w połowie roku (a będš zwišzane z przejœciem na innš – szybszš i bardziej interaktywnš – platformę). Na razie, od dekady, CADblog.pl oparty jest na „czystym” HTML, a realizowany na starym, poczciwym FrontPage Microsoftu. Dekada w œwiecie rozwišzań IT to już cała epoka, ale w tym przypadku w redakcji niechęć do zmian okazała się zdumiewajšca... Mimo „rozjeżdżajšcych się” elementów graficznych założenie, że „skoro oglšdalnoœć roœnie, to czy jest sens coœ zmieniać” œwięciło swoje triumfy. Przyszedł jednak wreszcie czas na rzeczone zmiany, choćby w myœl zasady, że ten, kto stoi w miejscu, gdy inni pędzš naprzód – tak naprawdę się cofa...

Maciej Stanisławski

Przed Œwiętami Wielkanocy udostępnione zostało dłuugo oczekiwane (w przypadku CADblog.pl stało się to regułš) e-wydanie 25-26 2017/2018, w którym wiodšcym tematem były klocki LEGO i COBI. Numer cieszy się stale rosnšcš popularnoœciš (licznik pobrań roœnie); wszyscy zainteresowani np. tym, z jakiego oprogramowania korzystajš liderzy rynku klocków konstrukcyjnych, mogli się tego dowiedzieć, poszukujšcy tańszych rozwišzań CAD zwrócili uwagę na porównanie możliwoœci AutoCAD LT i GstarCAD (oba artykuły zostały udostępnione także na blogu). A użytkownicy systemu NX znaleŸli w tym wydaniu nie tylko II fragment ksišżki „NX CAM Virtual Machine”, ale także artykuł na temat projektowania i wytwarzania produktów kompozytowych (NX i Fibersim). Jeœli ktoœ z Państwa nie zapoznał się jeszcze z tym wydaniem, warto po nie sięgnšć (dostępne tutaj), tym bardziej, że powoli zbliża się kolejne (tematem numeru będzie RUBIC.OMM, znajdzie się tam także kartka z historii polskich rozwišzań technicznych – peryskop odwracalny inż. Rudolfa Gundlacha, artykuł otwierajšcy nowy cykl o budżetowym druku 3D i test manipulatora SpaceMouse Compact)...


RODO
Maj przynosi zmiany nie tylko w wyglšdzie strony, ale także w przepisach o ochronie danych osobowych (RODO) – od dnia 25 maja ulegajš one zmianie, nie zmienia się jednak podstawa prawna przetwarzania Państwa danych, ani zasady ich przetwarzania. Ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, iż dokładam starań, by przesyłane w newsletterze informacje spełniały w jak największym stopniu Państwa oczekiwania; a także, by częstotliwoœć ich przesyłania nie była... irytujšca.

Administratorem danych jest Studio Graficzne Stanisławski z siedzibš w Warszawie, ul. Pilicka 22, 02-613 Warszawa – wydawca CADblog.pl z redakcjš przy ul. JeŸdzieckiej 21c lok. 43 w Warszawie-Wesołej – zwany dalej „CADblog.pl”. Państwa dane (najczęœciej sš to tylko imię, nazwisko i powišzany z nimi adres e-mail) przetwarzane sš na podstawie udzielonej zgody na przesyłanie informacji prasowych – zgoda taka została udzielona mailem, lub w inny sposób – w trakcie targów i innych wydarzeń, poprzez przekazanie wizytówki etc.

Jeżeli nie chcš Państwo już dłużej otrzymywać od nas newslettera lub informacji prasowych o charakterze reklamowym/ofertowym, mogš Państwo cofnšć zgodę w każdym czasie – prosimy wtedy o przesłanie wiadomoœci o rezygnacji z otrzymywania informacji drogš mailowš. Państwa dane osobowe będš przetwarzane przez CADblog.pl do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Nie będziemy jednak wysyłać żadnych maili, jeżeli zgoda taka zostanie cofnięta.

Oczywiœcie w każdej chwili majš Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia danych. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatnoœci CADblog.pl udostępnione zostanš pod adresem: www.cadblog.pl/polit_pryw.htm (łšcze chwilowo nieaktywne)

I to tyle na chwilę obecnš – wracam do aktualizacji strony :)

Pozdrawiam serdecznie
Maciej Stanisławski

Czwartek, 26.04.2018 r.

Przeczytałem „Raport techniczny”

Zapewne niektórzy z Państwa pamiętajš mój wpis (z wrzeœnia 2013 roku) dotyczšcy zastosowania systemów inżynierskich w badaniach przyczyn katastrof lotniczych. Pisałem wtedy m.in.: „(...) Czy przeglšdali Państwo raport komisji Millera? Ponad 300 stron raportu i ponad 100 załšcznika, i ani słowa o komputerowej symulacji rozpadu samolotu, symulacji uszkodzenia skrzydła na skutek uderzenia w drzewo, nic. W ogóle w dokumentach owych ani razu nie pojawia się zwrot „symulacja”, „symulacji”, „MES” (to ostatnie to już wpisałem niemalże dla żartu). Podobnie w dokumencie MAK (…) nie ma œladu posługiwania się jakimkolwiek oprogramowaniem...”

Maciej Stanisławski

O „Raporcie technicznym” można było przeczytać w wielu mediach, zarówno tych po prawej, jak i lewej stronie naszej sceny politycznej. Co ciekawe, wiele głosów krytycznych na temat tego „opracowania” wypłynęło ze strony publicystów kojarzonych raczej z prawicš – i to głosów podważajšcych wagę tego raportu. Jest on tymczasem o tyle istotny, że – jak czytamy we wstępie, cyt.:

„(...) Niniejszy dokument zbiera i przedstawia istotne fakty, informacje i okolicznoœci, które nie zostały wzięte pod uwagę w raportach Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego w Rosji (raport MAK) i komisji KBWLLP (raport Millera). Ustalenia Komisji Millera okazały się w œwietle przeprowadzonych badań nieprawdziwe, błędnie wskazujšc przyczyny katastrofy i powtarzajšce niezgodne z prawdš ustalenia komisji MAK. Tym samym raport Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie Katastrofy Smoleńskiej jest nieważny i niniejszym zostaje anulowany”...

Skoro raport Komisji Millera został uchylony (czy wręcz anulowany), to na chwilę obecnš nie dysponujemy zatem żadnym ważnym – w znaczeniu pełnoprawnym – dokumentem wyjaœniajšcym przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem. Gdyż „Raport Techniczny” także de facto nim nie jest, stanowi jedynie „furtkę”, przepustkę do prowadzenia dalszych badań. I to badań prowadzonych profesjonalnie – na tyle, na ile można je wykonać nie dysponujšc ani wrakiem samolotu (w kraju mamy jedynie jego niewielkie fragmenty), ani oryginałami tzw. czarnych skrzynek, za to z użyciem metod naukowych. I oczywiœcie komputerowych systemów inżynierskich, o czym za chwilę. (...)

 

Wielki Czwartek, 29.03.2018 r.

Na Wielkanoc
artykuł wstępny z e-wydania (25-26) 2017/2018 dostępnego tutaj

„Doczekaliœmy się polskiego systemu broni strzeleckiej...”. Dokładnie tymi słowami, dokładnie rok temu (sic!) rozpoczynałem artykuł wstępny e-wydania. Upłynšł szmat czasu – MSBS (będšcy wtedy tematem numeru) zdšżył zadomowić się w armii pod oficjalnš nazwš „Grot” (zgrabnie i groŸnie, prawda?) – i przyznam szczerze, że chyba nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że... to już tyle miesięcy

Zamiast kwartalnika... zrobił się niemalże rocznik! Szczęœliwie poruszane w obecnym wydaniu tematy – nawet, jeœli sygnalizowane były rok temu, to – nadal pozostajš na czasie, a o aktualne oczywiœcie zadbałem.
A miniony rok był dla mnie pod wieloma względami trudny – i tyle tytułem usprawiedliwienia.

Sygnowany jako wydanie 25-26 (liczšc od pierwszego z 2009 roku) numer porusza temat pasujšcy bardziej do Œwišt Bożego Narodzenia (i prezentów) – mowa w nim bowiem o klockach. Doczekaliœmy się polskiej rodzinnej firmy, która projektuje i produkuje – na miejscu, w kraju – klocki, które nie tylko standardem, ale i jakoœciš mogš konkurować z potentatem w tej dziedzinie, jakim jest Lego Group (o której także mowa w tym numerze). W szranki z systemem AutoCAD staje kolejny „klon” (niesłusznie tak zresztš nazywany). Nieœmiałš jaskółkš nowej na łamach CADblog.pl tematyki (druk 3D, raczej ze wskazaniem na budżetowy/amatorski) jest krótki artykuł o oprogramowaniu do przygotowywania modeli 3D do druku technikš addytywnš. W oczekiwaniu na nowe wydanie Solid Edge ST – krótkie podsumowanie aktualnej wersji, a także spekulacje na temat nowoœci w DS SOLIDWORKS 2019... Na łamach tego numeru znajdš Państwo także obiecany przed rokiem (!) kolejny fragment ksišżki o NX CAM, wydany nakładem CAMdivision...

Nadchodzi œwišteczny czas i ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. I z racji tego, że mija właœnie
noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Pištek (dokładnie tak, jak rok temu),
pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia

 

Zdrowych i Radosnych Œwišt Wielkanocnych,

oby Chrystus Zmartwychwstały obdarzał Państwa wszelkimi niezbędnymi

(a czasem i tymi zbywajšcymi) łaskami.

 

Czego sobie i Państwu życzę
Pozdrawiam serdecznie
Maciej Stanisławski

PS.
Nowe e-wydanie dostępne jest tutaj (PDF) albo tutaj (ISSUU)...

Czwartek, 22.03.2018 r.

Mšdrzejsze od... Cury?

Nie będzie tu mowy ani o kurze, ani o jajku, ale o... alternatywie dla firmowanego przez Ultimakera oprogramowania do obsługi drukarek 3D. Dlaczego trzeba czasem sięgnšć po alternatywę? Otóż bezpłatna Cura 3D (dostępna tutaj) potrafi... nie uruchomić się na niektórych komputerach. Czasem chodzi o konflikt z zainstalowanym bezpłatnym FreeCAD, czasem konflikty dotyczš innego zainstalowanego w systemie oprogramowania. Co wtedy? Proponuję sięgnšć po... Repetier-Host

Repetier-Host to program pozwalajšcy na przygotowanie modeli CAD do druku 3D, intuicyjny w obsłudze i oferujšcy œrodowisko pracy bardzo zbliżone do tego, co użytkownik może znaleŸć we wspomnianej wczeœniej Cura 3D. Co więcej, moduł „slicera” (dzielšcego, „krojšcego” model na warstwy) pozwala na wybór predefiniowanego trybu pracy – m.in. w oparciu o algorytmy znane właœnie z Cura 3D, ale także te z najpopularniejszej chyba w amatorskich kręgach drukarki Prusa. Dzięki temu możemy przygotowywać modele do druku w zasadzie na każdej drukarce, bez potrzeby podłšczania jej do komputera (pliki możemy przenosić na karcie SD).

(...)

 

Wtorek, 20.03.2018 r.

„Zielone” klocki

Już w tym roku do sprzedaży trafiš pierwsze klocki LEGO zrobione z materiałów... pochodzenia roœlinnego

Jak zapowiadajš przedstawiciele duńskiej firmy, jest to element zakrojonej na szerszš skalę strategii majšcej przynieœć redukcję wytwarzania i wykorzystywania w procesie produkcji materiałów szkodliwych dla œrodowiska. Do roku 2030 LEGO ma zamiar produkować nie tylko swoje klocki, ale także wszelkiego rodzaju opakowania – z materiałów biodegradowalnych (i dotyczy to nie tyle tekturowych pudełek, co np. torebek z segregowanymi elementami z klocków wchodzšcymi w skład sprzedawanych przez firmę zestawów).
Pierwszymi biodegradowalnymi klockami będš... wszelkie elementy odwzorowujšce naturalne œrodowisko: zielone płytki konstrukcyjne, imitacje roœlin etc.

– W firmie LEGO staramy się wywierać pozytywny wpływ na otaczajšcy nas œwiat, dlatego ciężko pracujemy nad przygotowywaniem wspaniałych zabawek dla dzieci z wykorzystaniem materiałów jak najbardziej przyjaznych œrodowisku – wyjaœnił Tim Brooks, wice prezes LEGO Group. – Jesteœmy dumni z tego, że biodegradowalne klocki „pochodzenia roœlinnego” sš już w produkcji i trafiš do pudełek jeszcze w tym roku. To wspaniały pierwszy krok w realizacji naszej ambicji zmierzajšcej do produkowania wszystkich klocków LEGO ze „zrównoważonych” (ang. sustainability) naturalnych materiałów – dodał.

 

 

Jak powstajš klocki LEGO...

 

Jak słusznie zauważa Simon Martin z portalu Solidsmack.com, ów przyjazny œrodowisku, „zrównoważony” plastik jest odmianš polietylenu – materiału o podobnych cechach fizycznych do obecnych, oryginalnych klocków; także nadepnięcie na nie gołš stopš nadal nie będzie miłym doœwiadczeniem :).

(ms)

ródło: SolidSmack.com


Na marginesie
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż firma LEGO od ponad 20-lat wykorzystuje oprogramowanie NX CAD – „by mieć pewnoœć, że klocki będš do siebie pasować” – jak możemy przeczytać m.in. na stronie społecznoœci użytkowników rozwišzań Siemens PLM Software. Wszystkie obecnie dostępne elementy projektowane sš w œrodowisku NX, ale nie tylko one – także formy wtryskowe niezbędne do wytworzenia precyzyjnych klocków.

 

 

LEGO i Siemens PLM Software


Co ciekawe, inżynierowie Siemens wykorzystujš zestawy Lego w realizacji edukacyjnego programu STEM (ang. Science, Technology, Engineering and Math), który ma zachęcić młode umysły do poszukiwania dróg przyszłej zawodowej kariery w tych dziedzinach (nauka, inżynieria etc.). Filozofia STEM jest zgodna z filozofiš wypracowanš przez Lego, w myœl której dzieci uczš się i rozwijajš przez zabawę, a w pewien sposób owa zabawa „stanowi” fundament dorosłego życia. „Razem, Siemens i Lego pomagajš budować przyszłe pokolenia inżynierów...”

 

Share

Cytat tygodnia

„(...) Rozejrzałem się dookoła i nie mogłem znaleŸć dla siebie samochodu, o którym marzyłem.
Dlatego podjšłem decyzję, że... zbuduję go sam.”

Ferdynand Porsche

Wtorek, 6.03.2018 r.

RUBIC.OMM – polski pogromca bezdroży

„Rozejrzałem się dookoła i nie mogłem znaleŸć dla siebie samochodu, o którym marzyłem. Dlatego podjšłem decyzję, że... zbuduję go sam” – te słowa wypowiedziane przez Ferdynanda Porsche'a znajdziemy jako swoiste motto na stronie polskiej firmy zajmujšcej się serwisowaniem samochodów terenowych, projektowaniem i produkcjš tzw. „ramoklatek” na potrzeby rajdowych konstrukcji terenowych, a ostatnio – także produkcjš dopuszczonego do ruchu na drogach publicznych XTR-1 (bazujšcego na klatce RUBIC.OMM). Dokonania młodego zespołu naprawdę robiš wrażenie, zresztš, zobaczcie Państwo sami...

Maciej Stanisławski

Ale zanim odtworzš Państwo znajdujšcy się poniżej film, kilka słów „wprowadzenia”. One More Meter 4×4 (OMM 4x4) założona została w 2007 roku. Jak czytamy na oficjalnej stronie firmy, jej działalnoœć skupia się na budowaniu i serwisowaniu samochodów terenowych 4×4, dedykowanych przede wszystkim do sportu i rekreacji, ale dużš częœć swojego czasu pracownicy firmy poœwięcajš na pojazdy użytkowe (zapewne z „terenowym pazurem” – przyp. red.).

 

 

Film reklamujšcy XTR-1 (RUBIC.OMM) – polski wyczynowy samochód terenowy, który uzyskał homologację
dopuszczajšcš go do ruchu po drogach publicznych. Popularnym „bulwarówkom” i różnej maœci SUV'om
daleko do tego rasowego „pogr.omm.cy” bezdroży...

 

– Historia powstania ekstremalnego pojazdu terenowego miała swój poczštek w motosporcie – opowiada współwłaœciciel firmy Robert Boruszak w wywiadzie dla motofocus.pl. – Cišgłe modyfikacje istniejšcych konstrukcji osišgnęły swoje maksimum, a kolejnym krokiem siłš rzeczy stało się skonstruowanie własnego pojazdu w oparciu o wszystkie zgromadzone doœwiadczenia rajdowe...

 

W tej cenie klient otrzymuje kompletny, gotowy XTR-1 wyposażony w silnik V8 o pojemnoœci 5,2 dm3, zawieszenie Coilover i opony Trepador Bias 37'... „Na bogato”, proszę Państwa :)

 

Zespół OMM 4x4 tworzy 8 mechaników, 3 konstruktorów, 2 elektryków, 2 spawaczy oraz 4 osoby zajmujšce się sprawami biurowo-administracyjnymi. – Kwestie homologacyjne sš tak skomplikowane, że zatrudniliœmy zewnętrznš firmę, która przeprowadziła nas przez cały proces homologacyjny. Ta sama firma wraz z instytutem badawczym przeprowadziła również wszystkie badania na pojeŸdzie – dodaje Robert Boruszak, uchylajšc tym samym kulisy procesu homologacyjnego najnowszego „dziecka” firmy – samochodu XTR-1. Sam proces przygotowania do homologacji, przeprojektowania oraz wszystkich badań zajšł około 2 lata. Natomiast od momentu złożenia zamówienia, budowa gotowego pojazdu trwa około 18 dni...

 

Tak wyglšda „ramoklatka” polskiej terenówki...

 

Do tematu postaram się powrócić niebawem – gdy tylko nadrobię ostatnie ƒzaległoœci... :), a niecierpliwym polecam lekturę linków umieszczonych poniżej.

(ms)

ródła (i zarazem b. ciekawe linki):
• Oficjalna strona OMM 4x4: http://omm4x4.pl
• Fan Page OMM 4x4: https://www.facebook.com/OMM4x4
• Wywiad z Robertem Boruszakiem na portalu motofocus.pl

Cytat tygodnia

„(...) W 1961 roku, w Fabryce Samochodów Osobowych opracowano konstrukcję i wykonano prototyp samochodu osobowego Syrena z nadwoziem uniwersalnym (kombi). Pojazd powstał przy maksymalnym wykorzystaniu zespołów seryjnie produkowanego modelu Syrena 101. Największy wkład w konstrukcję tego pojazdu wnieœli inżynierowie Stanisław Łukaszewicz i Czesław Piechur. Zmianami objęto nie tylko tylnš częœć nadwozia, ale również zawieszenie kół tylnych i ramę. W miejsce sztywnej osi i poprzecznego resora piórowego zastosowano wahacze wleczone oraz dršżki skrętne. (…) Mimo korzystnych cech użytkowych tego samochodu, nie zdecydowano się na uruchomienie jego produkcji.”

Andrzej Zieliński, Polskie Konstrukcje Motoryzacyjne 1961-1965, s. 11.WKiŁ Warszawa 2008

Œroda, 28.02.2018 r.

AM (Additive Manufacturing) w każdym domu?

To tytuł zdecydowanie na wyrost, ale z drugiej strony... czy majš Państwo œwiadomoœć, że drukarkę 3D (bazujšcš na sprawdzonej, prostej i doœć skutecznej konstrukcji Józefa Prusy) można mieć w domu za niecałe 99 euro? Gdy pod wpływem rosnšcej popularnoœci technologii wytwarzania przyrostowego ponownie zainteresowałem się rozwišzaniami do druku 3D (ale raczej w kontekœcie prototypowania, niż produkcji), nie przypuszczałem, że w cišgu zaledwie kilku lat ceny urzšdzeń osišgnš tak niski poziom. W dużej mierze za sprawš „chińskiego smoka”, ale nie zmienia to faktu, iż tak się stało...

Maciej Stanisławski

„Customizing”, personalizaja, produkcja jednostkowa... Podczas konferencji SOLIDWORKS World 2018 oglšdałem „garażowe” maszyny CNC – kilkuosiowe frezarki sterowane numerycznie, które spokojnie zmieszczš się w kšcie garażu. I znajdzie się w nim miejsce jeszcze na biurko z komputerem, samochód, motocykl, rowery, kosiarkę i inne przedmioty najczęœciej w garażach przechowywane. Rozmowy prowadzone z przedstawicielami zarówno 3DS, jak i z użytkownikami DS SOLIDWORKS (na co dzień zatrudnionymi w najróżniejszych firmach) zdajš się potwierdzać tendencję do decentralizacji produkcji. Małe przedsiębiorstwa – często właœnie „garażowe” – właœnie teraz majš swojš szansę zaistnieć i wybić się na rynku. A zadanie to obecnie ułatwiajš z jednej strony możliwoœci pozyskania finansowania dla nowego przedsięwzięcia (wszelkiego rodzaju crowdfunding z którego powszechnie korzystajš coraz popularniejsze tzw. startupy), rozwišzania programowe (bezpłatne platformy CAD 3D typu Onshape, bezpłatne programy do obsługi druku 3D jak np. Repetier-Host (z którego osobiœcie korzystam), rozwišzania sprzętowe (coraz tańsze i doskonalsze drukarki 3D, kompaktowe maszyny CNC etc.), a z drugiej strony... przedsięwzięcia o charakterze społecznoœciowym, jak np. platformy 3yourmind.com, czy 3DEXPERIENCE Marketplace...

(...)

 

Wtorek, 27.02.2018 r.

Będzie, albo nie będzie... w SOLIDWORKS 2019

Każda konferencja SOLIDWORKS World stanowi doskonałš okazję do poznania nowoœci planowanych w kolejnej edycji DS SOLIDWORKS. Mamy za sobš #SWW2018, tak więc wiemy, czego możemy się spodziewać w kolejnej odsłonie tego popularnego systemu CAD 3D. Nie oznacza to jednak, iż wszystko, co zaprezentowano, trafi do „produkcyjnej” wersji i że będzie działać dokładnie tak, jak to zademonstrowano podczas sesji generalnych i tematycznych tegorocznego wydarzenia...

Maciej Stanisławski

Najwięcej emocji (objawiajšcych się m.in. aplauzem licznie zgromadzonej audiencji) wzbudziły funkcjonalnoœci z obszaru CAD 3D. Na pierwszy ogień...

Tekstury 3D
Nie chodzi tutaj o płaskš grafikę naniesionš na powierzchnię, tylko o obiekty 3D. Chociaż właœnie mniej więcej tak ta funkcjonalnoœć działa – na œcianę modelu nanosimy wybranš „teksturę” (bazujšcš na siatce), a następnie system odsuwa jš od powierzchni modelu i wtedy... możemy jš „uplastycznić”, nadać jej wypukłoœć lub wklęsłoœć. Przy projektowaniu wszelkiego rodzaju uchwytów, chropowatych powierzchni (ale nie tylko) – jest to znakomite ułatwienie – jeœli istotnie będzie działać tak, jak to pokazano podczas sesji; np. mapowanie głębokoœci odkształcenia uzależnione jest od... stopnia szaroœci naniesionej tekstury, ale użytkownik ma kontrolę nad wszystkimi parametrami „tekstury”...
(...)

 

Poniedziałek, 26.02.2018 r.

W oczekiwaniu na Solid Edge ST11

To, co Ralph Grabowski wyraził w swoim ostatnio opublikowanym wydaniu upFront.e-zine, sygnalizowałem już wczeœniej na łamach CADblog.pl: w historii rozwoju systemów CAD bez problemu wskażemy okresy stagnacji, jak i tzw. „kamienie milowe”, kiedy to dokonywały się niemalże rewolucyjne zmiany w podejœciu do projektowania. Tak było w 1986 roku, kiedy PTC zademonstrowała parametryczny MCAD bazujšcy na historii operacji, tak było niespełna 10 lat póŸniej, kiedy SOLIDWORKS przedstawił system CAD pracujšcy w œrodowisku Windows, tak było w 2007 roku, gdy firma SpaceClaim „odœwieżyła” ideę modelowania bezpoœredniego – co zaowocowało w poœredni sposób m.in. rewolucyjnš Technologiš Synchronicznš dostępnš w rozwišzaniach Siemens PLM Software. Jak słusznie wskazuje Ralph Grabowski, 2015 rok można uznać za datę narodzin nowego trendu, który jest obecny w rozwišzaniach uznanych producentów; zaczęto łšczyć ze sobš modelowanie oparte na bryłach i siatkach typu mesh...

Maciej Stanisławski

W kontekœcie takich działań zaczęto używać także terminu „modelowanie hybrydowe”, ale w przypadku rozwišzań Siemens PLM Software ukuto bardzo zgrabny termin – „modelowanie konwergentne” (udało mi się napisać bez błędu :), ang.: convergent modeling). Co ważne, owo łšczenie danych o całkowicie odmiennej proweniencji (mesh – tzw. „facet models” i solid – „classic b-reps” – cyt. za Ralphem Grabowskim) realizowane jest z użyciem kernela Parasolid (będšcego własnoœciš Siemens, a stanowišcego jšdro Solid Edge, NX i kilku systemów innych producentów), bez uciekania się do zewnętrznych translatorów. Oznacza to, iż realizowane jest skutecznie, bezbłędnie i stabilnie. A także – że doskonale współgra z Technologiš Synchronicznš.
(...)

 

Cytat tygodnia

„(...) inspiracja najczęœciej przychodzi podczas działania, podczas pracy, a nie zanim do niej przystšpimy...”

Zasłyszane...

Œroda, 7.02.2018 r.

SOLIDWORKS 2019... „The future is here”

To nie będzie relacja z odbywajšcej się w Los Angeles jubileuszowej konferencji SOLIDWORKS World 2018 – trzeba będzie na niš jeszcze chwilę poczekać (jak na wiele rzeczy na CADblog.pl). Przypominajšc o tym, że już za chwilę będzie można œledzić na żywo œrodowš sesję generalnš (link tutaj), chciałem nawišzać do tytułu wpisu i wybiec trochę bardziej w przyszłoœć...

Dassault Systemes zaprezentowała w tym roku szereg nowych rozwišzań, nie tylko w samym „sercu” DS SOLIDWORKS, ale także w jego „informatycznym otoczeniu”. Przykładem na te drugie może być SOLIDWORKS xDesign, SOLIDWORKS Product Design, czy platforma SOLIDWORKS Marketplace. Jak wspomniałem, szerzej na ten temat niebawem (a już teraz można poczytać o tym m.in. na stronach SOLIDEXPERT, DPS Software, czy na blogu SOLIDWORKS).

„Przyszłoœć jest teraz”...
Istotnie, gdy popatrzymy na prezentację uroczej dr Neri Oxman (M.I.T), gdy obejrzymy w działaniu aplikację LifeParts (którš będzie można uruchomić z poziomu SOLIDWORKS), możemy odnieœć wrażenie obcowania z literaturš lub filmem Sci-Fi. Tymczasem wszystkie te rozwišzania dostępne sš już teraz.

Producenci oprogramowania dostrzegajš znaczenie tzw. „social media” i oferujš podobne rozwišzania biznesowe. Co więcej, czerpiš wzorce z serwisów typu Amazon.com etc. Nie ruszajšc się zza biurka, jednym kliknięciem jesteœmy w stanie znaleŸć dostawcę potrzebnej częœci, czy wykonawcę zaprojektowanego przez nas komponentu (przykładem może być polska platforma 3yourmind.com – warto się niš zainteresować).

Aby zaprojektować nowy przedmiot użytkowy, ale już generacji IoT (ang. Internet of Things), wcale nie musimy wykazać się multidyscyplinarnoœciš, wystarczy... otwarty umysł.

 

 

Poskładane pospiesznie fragmenty prezentacji z wtorkowej sesji generalnej #SWW2018 dajš wyobrażenie na temat tego, czego możemy spodziewać się w nowym DS SOLIDWORKS 2019

 

Nie tylko drukarki 3D można zmieœcić na biurku, w tej chwili profesjonalnš maszynę CNC można bez problemu zmieœcić w kšcie garażu. Tendencja do personalizacji produktów może oznaczać, iż tak jak wielkie firmy wzięły bardzo często swój poczštek właœnie w „garażach”, tak teraz wiele nowo powstajšcych przedsiębiorstw wcale nie musi owych „garaży” opuszczać, aby osišgnšć sukces...

A gdzie będzie za kilka(naœcie) lat DS SOLIDWORKS? Jeszcze kilka lat temu obawiałem się (nie sam zresztš), jak potoczš się dalsze losy tego popularnego CAD 3D. W tej chwili obaw nie mam, ale nie zdziwię się, jeœli strategia 3DS będzie zmierzała w kierunku zaoferowania wszystkim elastycznej i multidyscyplinarnej (uczepiło się mnie to słowo ;)) platformy 3DEXPERIENCE, w której nie będzie miało znaczenia, czy inżynier korzysta z DS SOLIDWORKS, CATIA, xDesign etc. Będzie korzystał – może symultanicznie, może równolegle – z tego narzędzia, które na danym etapie rozwoju produktu będzie mu potrzebne...

Czy tak będzie? Czas pokaże. Warto jednak czasem spróbować zwolnić, „stanšć z boku” i popatrzeć, jak szybko zmienia się otaczajšca nas rzeczywistoœć. Jak rozwijajš się techniki wytwarzania. Jak wyewoluowały sposoby projektowania, jak zmieniło się podejœcie do prowadzenia biznesu jako takiego... Projekt luksusowego samolotu naddŸwiękowego jako tzw. „startup” (BOOM Supersonic)? Dlaczego nie. W końcu... „The future is here”.

(ms)

Share

Cytat tygodnia

„(...) najważniejsze jest nauczyć się dobrze czytać... i szukać. Wtedy wszystko się znajdzie...”

Zasłyszane...

Poniedziałek, 29.01.2018 r.

Klocki. Najprostszy sposób tworzenia...

Czy trzeba podkreœlać, jak wielkš satysfakcję daje stworzenie fizycznego modelu przestrzennego czegoœ, co zrodziło się w naszym umyœle? Nie tylko możliwoœć obejrzenia ze wszystkich stron i pod dowolnym kštem – bo to dajš nam systemy 3D (nie tylko CAD) – ale także... dotknięcia, wypróbowania działania czy funkcjonalnoœci naszego projektu, stoi m.in. za coraz bardziej rosnšcš popularnoœciš i znaczeniem systemów do druku 3D. Tymczasem na długo przed ich wynalezieniem... bawiliœmy się klockami. Czy wœród Państwa znajdzie się ktoœ, kto tego nie robił? Idę o zakład, że nie...

Autor: Maciej Stanisławski

Można rysować na kartce papieru. Można przygotować z tej samej kartki... przestrzennš wycinankę (jedna z moich ulubionych zabaw w dzieciństwie to tworzenie przestrzennych papierowych modeli samochodów – najczęœciej policyjnych amerykańskich radiowozów :)). Można także budować z klocków. Gdy sš to proste, drewniane, „ekologiczne” (chyba, że pomalowane farbš z domieszkš ołowiu, wtedy o „zdrowiu i ekologii” możemy zapomnieć), potrafiš dać radoœć najmłodszym – przynajmniej do chwili, w której nieopatrznie tršcone ulegajš dekompozycji. Właœnie dlatego kluczowym punktem zwrotnym w karierze duńskiej „zabawki” było opracowanie systemu, pozwalajšcego na łšczenie pojedynczych elementów w trwałš całoœć. (...)

 

Pištek, 26.01.2018 r.

Wszystko w jednym

Lenovo P410, nVidia Quadro P600/P4000, BenQ 32''

Gdy przystępowałem do tego testu, nie przypuszczałem nawet, że jego publikacja ulegnie takiemu opóŸnieniu. Szczęœliwie otrzymany sprzęt spełniał najwyższe wymagania wydajnoœciowo-jakoœciowe i – mimo faktu, iż postęp w dziedzinach elektroniki i informatyki jest błyskawiczny – nadal trzyma bardzo wysoki poziom, chociaż od jego debiutu upłynęło już kilka (może nawet naœcie?) miesięcy. Co więcej, teraz można go nabyć taniej niż w czasie, w którym trafił do redakcji. A wracajšc do tytułu... dlaczego wszystko w jednym?

Autor: Maciej Stanisławski

Bohaterem testu był... „zestaw komponentów”, z których każdy może skonfigurować sobie wydajnš stację roboczš. Bazę stanowił pachnšcy œwieżoœciš Lenovo P410, pozbawiony zarówno karty sieciowej, jak i graficznej. Aby zaprzšc go do pracy z 32-calowym monitorem BenQ, należało uzupełnić go o jeden z najistotniejszych elementów. Do wyboru miałem stary redakcyjny egzemplarz nVidia Quadro FX580, jej „następczynię” P600 i wreszcie model P4000 (którego gabaryty budziły respekt; jak „to to” się zmieœci?). Te dwie ostatnie karty – dzięki uprzejmoœci firmy Servodata.

Na pierwszy ogień: baza
W zasadzie wszystko, co napisałem przy okazji testu Lenovo ThinkStation P310, można odnieœć do modelu P410. Lenovo ThinkStation P410 powstała z połšczenia wydajnych podzespołów P510 z mniejszš i zgrabniejszš obudowš P310. Rozwišzanie to pozwoliło na zaoszczędzenie zarówno œrodków finansowych, jak i miejsca potrzebnego na samš maszynę. (...)

 

Poniedziałek, 22.01.2018 r.

Nesting na... Spectrum, czyli...
Optymalizacja rozkroju w systemach CAD cz. II

(cykl publikowany na łamach dwumiesięcznika „Stal. Metale i Nowe Technologie”)

W poprzednim poœcie o tej tematyce (link tutaj) przedstawiłem – bardziej jako ciekawostkę – prosty program napisany w latach 80. na 8-bitowy komputer, realizujšcy zadanie optymalizacji rozmieszczenia identycznych regularnych elementów na arkuszu o okreœlonych rozmiarach. Przy okazji stanowiło to wstęp do rozwinięcia pojęcia nestingu i zasygnalizowania, jak z rozplanowaniem elementów na danej powierzchni (zwanym też „zagnieżdżeniem”) radzš sobie współczesne systemy komputerowe

Autor: Maciej Stanisławski

Wróćmy na chwilę do okreœlenia samego pojęcia „nestingu”. W ujęciu ogólnym, problem zagnieżdżenia jest jednym z zagadnień optymalizacji kombinatorycznej zwišzanej z cięciem. Występujš one w wielu różnych branżach, np. w przemyœle papierniczym, drzewnym, metalowym, szklanym i pochodnych (np. meblarskim). Wszystkie wymienione wyżej gałęzi produkujš ogromne iloœci produktów w odpowiedzi na globalne zapotrzebowanie. Dobre rozplanowanie wycinanych elementów pomaga w zminimalizowaniu iloœci odpadów powstałych w procesie produkcji, skraca czas produkcji, zmniejsza zużycie energii – jednym słowem, czyni produkcję bardziej opłacalnš...
(...)

 

Cytaty tygodnia

„(...) I rzekł do nich anioł: >>Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radoœć wielkš, która będzie udziałem całego narodu: dziœ bowiem w mieœcie Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżšce w żłobie.<< I nagle przyłšczyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: >>Chwała Bogu na wysokoœciach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał<<...”

Łk 2, 10-14

„(...) W latach 80. XX wieku firma LEGO użyła jako sloganu reklamowego okreœlenia „zabawki, z którymi możemy dorastać”. Wielu z nas bawi się tymi klockami w młodoœci, jednak dorastajšc porzuca zabawę z LEGO. Ja przestałem się bawić w wieku lat 12, gdyż uważałem, że tak >>należy postšpić<< w tym wieku. Choć przestałem budować z klocków LEGO, nigdy nie pozbyłem się moich starych zestawów. W końcu przypomniałem sobie radoœć, jakš zawsze dawało mi budowanie (…) i znów do tego wróciłem.”

Mark Rollins: LEGO Technic w praktyce. ANP Promise, Warszawa 2013


„(...) Wszystko zaczyna się od idei, co chcielibyœmy zbudować. Jeœli mamy już pomysł, np. czołg Tiger I, należy przeanalizować, jakich elementów brakuje do jego stworzenia. Najczęœciej już przed zbudowaniem prototypu wiadomo, jakich klocków nie mamy w asortymencie. W tym przypadku były to np. charakterystyczne koła czy jarzmo lufy. Jeœli iloœć nowych elementów nie jest zbyt duża to można przejœć do tworzenia prototypu. Na tym etapie również może okazać się, że potrzebujemy dodatkowe nowe klocki. W prototypie, w miejscu gdzie ma być docelowo użyty nowy klocek, projektant umieszcza stworzony przez siebie kształt z żywicy lub z wstępnego wydruk 3D...”

Robert Podleœ, Prezes Zarzšdu Cobi S.A., w: Klocki – najprostszy sposób tworzenia, CADblog.pl nr 5-6/2017

Pištek, 22.12.2018 r.

Z pogranicza CAD... pod choinkę

Prezenty (nie tylko) dla Czytelników

„Co przyniesie nam Œwięty Mikołaj? Co znajdziemy pod choinkš?” Moja Żona co roku martwi się tym, że przytoczone pytania najbardziej absorbujš naszych młodszych chłopców... w okresie Adwentu. Czy jest miejsce na oczekiwanie narodzin Chrystusa (jak mawiajš Anglosasi: „Christmas begins with Christ”), czy raczej przedœwišteczny czas wypełnia nam gonitwa, przygotowania, prezenty kupowane do ostatniej chwili... albo wpisy czynione na blogu „za pięć dwunasta”? W moim przypadku – wszystko po trochu...

Maciej Stanisławski

„(...) Można rysować na kartce papieru. Można przygotować z tej samej kartki... przestrzennš wycinankę (jedna z moich ulubionych zabaw w dzieciństwie to tworzenie przestrzennych papierowych modeli samochodów – najczęœciej policyjnych amerykańskich radiowozów :)). Można także budować z klocków. Gdy sš to proste, drewniane, „ekologiczne” (chyba, że pomalowane farbš z domieszkš ołowiu, wtedy o „zdrowiu i ekologii” możemy zapomnieć), potrafiš dać radoœć najmłodszym – przynajmniej do chwili, w której nieopatrznie tršcone ulegajš dekompozycji. Właœnie dlatego kluczowym punktem zwrotnym w karierze duńskiej „zabawki” było opracowanie systemu, pozwalajšcego na łšczenie pojedynczych elementów w trwałš całoœć...”

To wyjštek z tematu numeru, który ukaże się w najnowszym i zarazem ostatnim tegorocznym e-wydaniu CADblog.pl (ale już dzisiaj można pobrać jego liczšcy nieco ponad 30 stron fragment, do czego zachęcam – link tutaj). I wyjštek ten stał się inspiracjš dla niniejszego postu. Œwięta Bożego Narodzenia za pasem, zacznę zatem od życzeń, a prezenty – za chwilę :)

 

Czwartek, 21.12.2018 r.

GstarCAD vs AutoCAD LT. Więcej niż 2D...

Trzeba przyznać, że jeszcze kilkanaœcie lat temu projektanci, poszukujšc oprogramowania CAD 2D, nie mieli zbyt wielkiego pola manewru. AutoCAD zostawiał nielicznš konkurencję daleko w tyle pod względem funkcjonalnoœci i komfortu pracy. Flagowy produkt Autodesk stał się najbardziej rozpoznawalnym programem do komputerowego wspomagania projektowania. Doszło do tego, ludzie z pogranicza branży pytali: „W jakim Autocadzie pracujesz?”, traktujšc nazwę AutoCAD jako synonim systemu CAD 2D...

Opracowanie: Grzegorz Starkowski

Konkurencja jednak nie spała. Na przestrzeni lat wielu producentów oprogramowania tworzyło i udoskonalało swoje własne alternatywne systemy CAD 2D, za cel przyjmujšc wyznaczony przez AutoCAD standard i próbujšc doœcignšć „lidera”. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wychodziło im to z różnym skutkiem. Jak to często w życiu bywa – wielu próbowało, ale udało się tylko nielicznym. Programem, który bezwštpienia zalicza się do tej drugiej grupy jest GstarCAD...

 

Wtorek, 12.12.2017 r.

Cyfrowy bliŸniak pomaga tworzyć œwiat wokół nas

Modele, które dzięki swej dokładnoœci odwzorowania sš cyfrowymi bliŸniakami produktu, który tworzysz, mogš wspomagać proces projektowania i rozwoju. Modele 1D pomagajš wybrać najlepszš architekturę systemu wielofizycznego, modele 3D pomagajš w projektowaniu detali, zaœ testowanie pozwala na przeprowadzanie jeszcze bardziej realistycznego modelowania. Połšczenie powyższych technologii daje największš możliwš dokładnoœć podczas podejmowania decyzji dotyczšcych projektu

Autorzy:
Jan Larson, Siemens marketing director EMEA
S. Ravi Shankar, Director of Simulation Product Marketing at Siemens PLM Software


We współczesnym œwiecie prace projektowe nie kończš się w momencie wysłania produktu do dystrybucji. Musisz mieć możliwoœć otrzymywania informacji zwrotnych, œledzenia sposobów wykorzystywania produktów – za pomocš szczegółowych danych pochodzšcych z coraz większej liczby czujników umieszczonych w nowoczesnych urzšdzeniach (IoT – przyp. redakcji) – oraz wykorzystania powyższych do obsługi, konserwacji i ulepszania produktów, które zostały już wprowadzone na rynek oraz włšczenia tych zestawów informacji do nowej generacji produktów. Oznacza to synchronizację cyfrowych bliŸništ z rzeczywistymi produktami, nawet w momencie gdy znajdujš się już one... w rękach klienta (...)

 

Cytat tygodnia

„(...) Walter Christie z łatwoœciš odpierał zarzuty dotyczšce zbyt cienkiego pancerza i słabego uzbrojenia czołgów. Twierdził, że pancerz musi tylko zabezpieczać od przebicia pociskiem karabinowym, przy rozwijanej bowiem prędkoœci rzędu 100 km/h żadne działo w ten czołg nie trafi. (…) Ale mimo to konstruktor nie doczekał się uznania w USA, gdzie budowano inne czołgi, gorszej konstrukcji. Umarł w 1944 roku w wieku 77 lat, jako genialny inżynier-samouk, rewelacyjny wynalazca, ostatni z dobrej, starej szkoły Edisona, Ketteringa i Carla W. Kelseya, majšcy całe biuro konstrukcyjne w głowie, a w oczach – wizję swych nowych pomysłów...”
„(...) W roku 1930 rzšd polski zamówił 2 czołgi Christie T-3, ale potem wycofał to zamówienie...”

Witold Rychter: Dzieje samochodu. WKiŁ, Warszawa 1987

Pištek, 8.12.2017 r.

Jubileusz? Już za rok!

15 listopada niezauważenie minęło 9 lat od pierwszego wpisu na CADblog.pl. Do pełnego jubileuszu pozostało jeszcze zatem sporo czasu i wtedy z pewnoœciš będzie doskonała okazja do podsumowania ostatniego okresu 10 lat w branży CAD (CAD Trends Results Resume – jakby powiedzieli Amerykanie). Ale ponieważ mamy grudzień, może jest to dobry moment, aby na chwilę oderwać się od zamykania spóŸnionego e-wydania i do zerknięcia wstecz na miniony rok...

Autor: Maciej Stanisławski

Na tych łamach wspominałem już, że w moim mniemaniu w branży drgnęło – i to naprawdę. Gdybym miał wskazać takie kluczowe elementy (odpowiedzialne za drgnięcie), z pewnoœciš znalazłaby się wœród nich topologia optymalizacji. Mimo, że debiutowała już w ubiegłym roku, to dopiero mijajšcy pozwolił istotnie docenić jej znaczenie (a może przybity odejœciem mojej œp. Mamy nie dostrzegałem wszystkich istotnych wydarzeń w branży?).

Doœć, że można obecnie zadać sobie pytanie – czy będzie oznaczała przewrót w dotychczasowym modelowaniu 3D? Niewykluczone, że tak. Naprawdę można wyobrazić sobie narzędzia informatyczne, które na podstawie zaledwie kilku koncepcyjnych kresek i prostych wycišgnięć uczynionych rękš projektanta, resztę procesu projektowego przeprowadzš same, zgodnie z wprowadzonymi wczeœniej założeniami i w kontekœcie całego projektu. A jeszcze do niedawna wydawało się to mrzonkš...
(...)

 

Pištek, 24.11.2017 r.

NX 12 i cyfrowy bliŸniak czyli...

Ile NX 12 znajdziemy w Solid Edge ST 11 i czy ma to coœ wspólnego z chlebem?
(Subiektywna relacja z PLM Europe 2018 – Siemens PLM Connection)

W dniach 23-25.10.2017 r. w Berlinie odbyła się coroczna konferencja PLM Europe – Siemens PLM Connection, poœwięcona szeroko rozwišzanym zagadnieniom Product Lifecycle Management (ang. zarzšdzanie cyklem życia produktu) realizowanym w oparciu o branżowe rozwišzania Siemens PLM Software. Była to także okazja do zapoznania się z nowoœciami NX 12 w obszarze CAD/CAM, a także – do zamienienia kilku słów z przedstawicielami firmy. Stšd tytułowe pytanie: ile NX znajdziemy w Solid Edge? Wszystko wskazuje na to, że... całkiem sporo

Autor: Maciej Stanisławski

Na skróty >>


• Nowoœci NX 12
• Czego spodziewać się w Solid Edge ST 11

 

„Digital Thing, Digital Twin – that's what all the conference is about”. Idea cyfrowej rzeczywistoœci i „cyfrowego bliŸniaka” (o którym już za chwilę) zdominowały całš sesję generalnš tegorocznego wydarzenia... zresztš najzupełniej słusznie. Możliwe, że takie podejœcie do zagadnienia projektowania – również w kontekœcie rosnšcej popularnoœci oprogramowania do analiz i symulacji zjawisk fizycznych, tudzież rosnšcego znaczenia technologii wytwarzania przyrostowego – wyznaczy trend obowišzujšcy w cišgu najbliższych lat. W każdym razie – z satysfakcjš odnotowałem, że w branży drgnęło – i to bardzo. Coœ na miarę Synchronous Technology.

Wracajšc do wydarzenia: na poczštku poniedziałkowej sesji generalnej uczestników konferencji powitała Verena Wriedt, a Maarten Romers (przewodniczšcy PLM Europe, zatrudniony w ASML) wprowadził wszystkich w agendę wydarzenia. (...)

 

Cytat tygodnia

„(...) STL to sprawdzony, ale chyba najgorszy współczeœnie używany format wymiany danych. 30 lat bez żadnej zasadniczej zmiany, jakieœ trójkšty na zewnštrz (...)”

Helmut Zeyn (Siemens PLM Software) podczas prezentacji na temat NX CAM Additive Manufacturing, PLM Europe 2017, Berlin

Pištek, 10.11.2017 r.

Budowanie warsztatu cyfrowych maszyn przyszłoœci

Przedsiębiorstwa z każdej branży, od samochodowej i lotniczej po maszynowš i energetycznš, zależš od producentów częœci i narzędziowni. Często sš to małe działy lub mniejsze firmy, które muszš radzić sobie z coraz większš konkurencjš i pracować z nowymi materiałami i technologiami w ramach złożonych łańcuchów dostaw, które podlegajš coraz œciœlejszym regulacjom i coraz krótszym czasom realizacji

Autor: Armin Gruenewald

Producent form w Europie musi konkurować z producentami z mniej regulowanych rynków (ech, ta unijna rzeczywistoœć ;) – przyp. redakcji) oraz z lokalnymi firmami, jednoczeœnie dostarczajšc produkty szybciej, by dostosować się do cyklów rozwoju produktu, które sš obecnie o połowę krótsze niż kiedyœ. Na przykład, w przemyœle samochodowym opracowanie nowego pojazdu trwało niegdyœ dziewięć, a nawet dziesięć lat, a obecnie czas ten skrócił się do zaledwie czterech lat, co oznacza, że czas realizacji elementów jest również krótszy. (...)

 

Pištek, 10.11.2017 r.

Onshape udostępnia bezpłatne kursy on-line

Jak poinformowała Katie Huffman, Onshape Learning Center udostępniło nieodpłatnie 12 kursów obsługi tego pracujšcego całkowicie w chmurze oprogramowania CAD 3D. Do tej pory wszystkie zasoby Onshape Learning Center skierowane były dla subskrybentów wersji „Professional” (odpłatnej), w tej chwili z częœci z nich może korzystać każdy zarejestrowany użytkownik systemu

– Jako inżynier serwisu technicznego w Onshape, jednym z moich ulubionych zadań w pracy jest szkolenie nowych klientów podczas ich pierwszego przejœcia do nowoczesnego CAD – napisała Katie Huffman na blogu technicznym Onshape (link tutaj). – Chodzi o uczucie tej samej satysfakcji, którš odczuwam dzielšc się czymœ nowym z przyjaciółmi, którzy potrafiš to docenić. Tym bardziej cieszę się, mogšc zaanonsować otwarcie 12 własnych kursów szkoleniowych online dla każdego, kto chce doœwiadczyć różnicy między starszym, opartym na plikach CAD, a nowoczesnym „CAD working in cloud” (...)

 

Czwartek, 26.10.2017 r.

Optymalizacja topologii. Rzecz o naœladowaniu Boga...

„Topology optimization” – ten termin towarzyszy w tym roku praktycznie każdej premierze najnowszych wersji oprogramowania CAD/CAM/CAE. Tymczasem optymalizacja topologii nie jest niczym nowym, chociaż istotnie trzeba przyznać, że szturmem wdziera się do portfolio rozwišzań nowoczesnych systemów CAD

Autor: Maciej Stanisławski

– Bóg jest jednym z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych „projektantów” – stwierdził Robert L. Haubrock (starszy wiceprezes Product Engineering Software w firmie Siemens PLM Software) podczas swojej prezentacji poœwięconej nowoœciom NX12 (majšcej miejsce na tegorocznej PLM Europe 2017 – Siemens PLM Connection #PLME). – Dlaczego więc nie mamy starać się go naœladować, zbliżyć naszych projektów bardziej do natury?

Chwilę wczeœniej Bob dokonał wprowadzenia do zagadnienia Convergent Modeling (modelowania konwergentnego), którego elementem jest m.in. tytułowa optymalizacja topologii. Co kryje się pod tym pojęciem i co ma z tym wspólnego Bóg?

TO
Optymalizacja topologii (ang. Topology Optimization, w skrócie TO)* jest rodzajem metody matematycznej, za pomocš której można optymalizować rozkład materiału w danej przestrzeni projektowej, dla okreœlonego zestawu obcišżeń, warunków brzegowych, zachowanych węzłów (i innych ograniczeń), w celu maksymalizacji wydajnoœci projektu (np. zmniejszenia ciężaru przy zwiększonej wytrzymałoœci w stosunku do modelu wyjœciowego). Innymi słowy, TO zapewnia zwiększenie trwałoœci i bezpieczeństwa konstrukcji przy jednoczesnej redukcji jego masy i kosztów. Zastosowanie nowoczesnych technik optymalizacji bazujšcych na rozwišzaniach MES pozwala również na znaczšce zredukowanie czasu projektowania i testów produktu a tym samym jego szybsze wprowadzenie na rynek. (...)

 

Poniedziałek, 23.10.2017 r.

Polskie samochody i SOLIDWORKS

Co łšczyło polskš premierę SOLIDWORKS 2018 przeznaczonš dla dziennikarzy i tš zorganizowanš przez DPS Software (DPS Forum 2017) dla wszystkich zainteresowanych? Obu towarzyszyły prezentacje... nowych polskich samochodów. I jestem pewien, że przynajmniej jeden z nich trafi do seryjnej produkcji

Opracowanie: Maciej Stanisławski

Osobiœcie mogłem niestety uczestniczyć tylko w jednej z nich – tej „zamkniętej” (przeznaczonej tylko dla dziennikarskiego œwiatka), bardziej kameralnej. Poza nowoœciami SOLIDWORKS 2018 (które postarałem się przybliżyć tutaj i tutaj), ogromne zaiteresowanie wzbudziła prezentacja przedstawicieli firmy URSUS S.A., w osobach Karola Zarajczyka (prezesa zarzšdu) i Grzegorza Czechowskiego (projektanta). Dotyczyła ona powstajšcego właœnie polskiego elektrycznego samochodu dostawczego, dedykowanego m.in. dla Poczty Polskiej i firm kurierskich.

Elektryczny następca Żuka? A może Lublina?
Ursus Elvi (którego prototyp, a w zasadzie model w skali 1:1 zaprezentowano podczas tegorocznych targów pojazdów użytkowych w Hanowerze) – bo o nim tutaj mowa – to nowoczesny, kompaktowy pojazd dostawczy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przy ładownoœci na poziomie 1100 kg, osišgajšcy prędkoœć 100 km/h) o zasięgu (na w pełni naładowanych bateriach) około 150 kilometrów. – To mniej więcej tyle, ile pokonujš kurierzy miejscy podczas całego dnia pracy – jak słusznie zauważa Jan Zomer z portalu moto.pl. (...)

 

Cytat tygodnia

„(...) Jako ciekawostkę warto podać fakt, że w 1979 roku w Zakładach Mechanicznych Łabędy wprowadzono komputerowe sterowanie planowaniem produkcji. Było to jedno z pierwszych tego typu działań w Polsce. Szczytem techniki był wówczas nowoczesny taœmowy komputer Odra zajmujšcy całe piętro nowego biurowca dyrekcji. Rozpoczęcie produkcji czołgu T-72 stało się również powodem wprowadzenia nowych rozwišzań technologicznych procesu produkcji. (...)”

Tomasz Szczerbicki: Czołgi i samobieżne działa pancerne Wojska Polskiego 1919-2016. Wyd. Vesper, Czerwonak 2017. s. 498

Sobota, 21.10.2017 r.

CAMdivision zaprasza na polskš premierę NX12

CAMdivision - premiera NX12

Równolegle do odbywajšcej się w Berlinie konferencji PLM Europe – Siemens PLM Connection, podczas której m.in. zaprezentowana zostanie najnowsza wersja systemu NX, firma CAMdivision (największy polski dostawca oprogramowania NX) zdecydowała się zorganizować polskš premierę... on-line. Już w najbliższy wtorek, 24 paŸdziernika, webinarium poœwięcone nowoœciom w NX12!

I wszystko jasne – wiemy już, dlaczego na targach TOOLEX w Sosnowcu, na stoisku CAMdivision można było podziwiać samochód marki MASERATI (zaprojektowany oczywiœcie z wykorzystaniem oprogramowania Siemens PLM Software). Widać go teraz m.in. na czołówce filmu promujšcego NX12. Ale to nie MASERATI będzie bohaterem nadchodzšcego wydarzenia.
24.10.2017 roku, we wtorek, o godzinie 10.00, każdy zainteresowany będzie miał okazję – nie ruszajšc się sprzed swojego komputera – poznać możliwoœci najnowszej wersji NX12.

Do kluczowych elementów nowej wersji należš narzędzia do projektowania i wytwarzania przyrostowego Additive Manufacturing & Convergent Modeling, ale webinar przybliży m.in.:
• Interface – nowe możliwoœci pracy na kilku plikach jednoczeœnie,
• Convergent Modeling – edycja siatki trójkštów przez odsunięcie, optymalizację, podział, czyszczenie, wygładzanie, możliwoœć dodawania zaokršgleń między standardowš bryłš oraz obiektem opartym na siatce trójkštów itp.,
• Lekkie struktury – udoskonalony sposób dodawania lekkich struktur z automatycznym dopasowaniem i docinaniem struktury do modelu.
• Flattening and Forming – nowe sposoby rozwijania œcianek z możliwoœciš ich dzielenia,
• Widoki modelu – nowe narzędzie zapisywania widoków modelu czyli szybkie tworzenie zrzutów w nawigatorze z dynamicznym podglšdem,
• Tool Costing – nowe polecenia rozpoznawania cech modelu do wtrysku i modelu do tłocznia, które wspomagajš wycenę narzędzi,
• Assemblies – nowe sposoby wczytywania dużych złożeń,
• Simulation – nowe narzędzia symulujšce ruch, pozwalajšce na generowanie wykresów, proste zarzšdzane kolejnoœciami przemieszczeń,
• Usprawniony i przyspieszony rendering. Nowe definicje materiałów pozwalajšce lepiej odzwierciedlić rzeczywistoœć...
Rejestracji na webinar można dokonać na... nowej stronie organizatora (link tutaj).

(ms)

Share

Œroda, 04.10.2017 r.

Co wiemy o SOLIDWORKS 2018...

Wczoraj podczas targów TOOLEX & Wirtotechnologia miała miejsce skromna premiera najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS, zorganizowana przez firmę CADworks. Istotnie był to pierwszy w Polsce pokaz 26. już edycji tego popularnego rozwišzania CAD 3D (nie liczšc webinarium dla dziennikarzy, które nieprzypadkowo miało miejsce... 26 wrzeœnia)

Autor: Maciej Stanisławski

Debiutujšcy w 1995 roku SOLIDWORKS otworzył nowy rozdział w historii systemów CAD i zarazem wyznaczył nowe standardy na kilka kolejnych lat. Obecna, najnowsza wersja 2018 (oficjalnie będzie dostępna od 9 paŸdziernika, kiedy pojawi się Service Pack 00 – przyp. redakcji) po raz kolejny dostarcza szereg nowych rozwišzań i ulepszenia dotychczasowych.

Wœród nich na szczególnš uwagę zasługujš: debiutujšcy SOLIDWORKS CAM, obsługa dodatkowych formatów plików i informacji odczytywanych z macierzystych plików CAD innych producentów, usprawnienia pracy z dużymi złożeniami, szkicowanie dotykiem lub przy użyciu gestów, renderowanie sieciowe, wyodrębnianie geometrii z uszkodzonego obiektu bryłowego, oraz inne zmiany i usprawnienia w samym interfejsie.

– Wersja 2018 przynosi odpowiedŸ na oczekiwania użytkowników SOLIDWORKS, zwłaszcza tych, którzy czekali na narzędzia do optymalizacji topologii projektowanych elementów, czy też jeszcze szerszš współpracę z plikami z innych systemów CAD – mówił Mateusz Ryczek, SOLIDWORKS Product Manager w CADWorks, który poprowadził seminarium promujšce najnowszš wersję oprogramowania.
(...)

| dokończenie na SWblog.pl |

Poniedziałek, 26.06.2017 r.

Lenovo w Radiu Opole,
czyli „nie samym CADem żyje człowiek”...

„Gdy pokazaliœmy workstation naszemu klientowi, pierwszš reakcjš była oczywiœcie chęć przetestowania...” – te słowa padajš w pierwszych sekundach materiału video prezentujšcego wykorzystanie rozwišzań Lenovo w Radiu Opole

 

 

Trudno się z nimi nie zgodzić. Także w redakcji CADblog.pl, jakże odmiennej w specyfice swojej pracy od radiowej, z przyjemnoœciš testowane sš nowe stacje robocze – nie tylko pod kštem ich wykorzystania w pracy inżynierskiej, ale także codziennej – edytorskiej, graficznej i redakcyjnej... Zapewne m.in. dlatego, po planowanym „zmęczeniu” stacji pracš z rozwišzaniami CAD, CAE, testy przedłużajš się... gdyż wypożyczony do testów sprzęt przejmuje obowišzki redakcyjnych komputerów.

Wracajšc do case study „Lenovo i Radio Opole”, (link poniżej), w materiale zwraca uwagę fakt (w pewnym sensie oczywisty, ale może nie uœwiadamiany sobie na co dzień), iż w praktyce „radiowej” dużo większe znaczenie od mocy obliczeniowej i wydajnoœci sprzętu, ma jego stabilnoœć i niezawodnoœć, także w wielogodzinnej pracy „non-stop”. O ile w przypadku pracy inżynierskiej na pierwszy plan wysuwajš się możliwoœci graficzne i szybkoœć wykonywanych obliczeń (chociażby przy okazji symulacji, analiz, czy renderingu), to tutaj jednak priorytety przesunięte sš stronę wytrzymałoœci sprzętu.

 

Z drugiej strony, dla inżynierów korzystajšcych z platform bazujšcych na „cloud computing”, pracujšcych z systemami CAD/CAE w oknach przeglšdarek internetowych, także bardziej liczš na niezawodnoœć i stabilnoœć sprzętu, niż na jego wydajnoœć. Wynika to z faktu wykonywania obliczeń „gdzieœ tam w sieci”, a nie w oparciu o lokalne zasoby sprzętowe, które nie muszš mieć bardzo wyœrubowanych parametrów.

Oferta stacji roboczych Lenovo pozwala zaspokoić oczekiwania szerokiego grona odbiorców. Osoby potrzebujšce wydajnych maszyn znajdš coœ dla siebie „na górnych półkach”, a zarówno one, jak i te z mniej zasobnym portfelem, mogš liczyć na jakoœć i niezawodnoœć sprzętu.

Zachęcam do obejrzenia krótkiego materiału video (patrz wyżej), pobrania case study w postaci pliku pdf (link tutaj), a także do zapoznania się z testami redakcyjnymi rozwišzań Lenovo (linki poniżej).
Niebawem na łamach kolejnego e-wydania – test stacji Lenovo P410.

(ms)

• test lenovo Thinkpad P50
• test lenovo ThinkStation P310

 

Share

 

Pištek, 23.06.2017 r.

LEGO i COBI... niebawem na CADblog.pl

Zbliża się wyczekiwany moment udostępnienia kolejnego, trzeciego już w tym roku e-wydania CADblog.pl (nr maj-czerwiec 2017). Z poœlizgiem wynikajšcym nie tylko z ograniczonych zasobów ludzkich i sprzętowych, ale także... bardziej prozaicznych. Mam jednak nadzieję, że zawartoœć tego łšczonego numeru wynagrodzi poœlizg wydawniczy

Tematem przewodnim będzie „najłatwiejszy sposób konstruowania”, czyli... magia klocków. Artykuł pomyœlany jako uœmiech w stronę naszych pociech (miał się ukazać tuż przed minionym Dniem Dziecka) nie traci na swej aktualnoœci w okresie wakacyjnym. Historia dwóch firm – duńskiego klockowego potentata, ale także rodzimego producenta klocków spełniajšcych międzynarodowe standardy, powinna zainteresować każdego. Zwłaszcza, że pewne treœci publikować będę jako pierwszy :)

„(...) Poza DS SOLIDWORKS w narzędziowni wykorzystywane jest jeszcze oprogramowanie Autodesk PowerMill, Autodesk PowerShape, VISI Peps Wire oraz oprogramowanie obsługujšce skaner 3D i drukarkę 3D. Do projektowania form wtryskowych wykorzystywany jest SOLIDWORKS.

Decydujšce znaczenie podczas podejmowania decyzji o wyborze oprogramowania CAD miały m.in. kryteria niezawodnoœci i stabilnoœci działania, przyjazne œrodowisko pracy, narzędzia kreœlarskie spełniajšce odpowiednie normy i majšce szerokie zastosowanie w projektowaniu form wtryskowych, kompatybilnoœć z innymi systemami i możliwoœć importu wielu formatów plików, możliwoœć współpracy ze skanerem 3D (możliwoœć obróbki plików stl, obj.), a także prosty interfejs ułatwiajšcy naukę oraz fachowe wsparcie techniczne.

Jeżeli chodzi o oprogramowanie CAM, główne kryteria pomocne w wyborze to iloœć i funkcjonalnoœć obróbek zgrubnych i wykańczajšcych (ukierunkowanych na wykonywanie matryc i stempli do form wtryskowych), pozwalajšca na optymalne wykonanie programu CNC i zastosowanie większoœci rodzajów narzędzi frezerskich dostępnych na rynku. Prócz tego dostępnoœć postprocesorów i wsparcie techniczne pozwalajšce na ich modyfikację pod klienta, możliwoœć importu danych z różnych formatów, przyjazny w obsłudze interfejs i stabilne œrodowisko pracy. Znaczenie miał również oferowany rozbudowany pakiet szkoleń pozwalajšcy na szczegółowe poznanie oprogramowania i jego funkcjonalnoœci... (…)

 

fot. COBI S.A.

 

– (…) pracujemy obecnie nad przeszło 30 nowymi kształtami klocków, wœród nich jest również nowy klocek 2 x 2 1/3 z możliwoœciš sadzania na nim figurki Cobi. (…) Odwzorowujemy wiele pojazdów historycznych, co oznacza że kształty klocków muszš wiernie oddawać kształt rzeczywistych elementów samolotu lub czołgu. Wyzwaniem jest, aby klockowe elementy były kompatybilne ze standardowymi klockami, były zrobione w standardowym module, a jednoczeœnie, aby wyglšdały tak, jak pojazd oryginalny. Już na etapie tworzenia koncepcji nowego kształtu, projektant modelu współpracuje z konstruktorem tak, aby okreœlić jakie sš możliwoœci zaformowania nowego klocka lub klocków. Do tej pory udawało się znajdować rozwišzanie, które spełniało oczekiwania projektanta, a jednoczeœnie było możliwe do stworzenia przez konstruktora formy – wyjaœnia Robert Podleœ – Prezes Zarzšdu Cobi SA. (...)”

Prócz tego w e-wydaniu: test kolejnego profesjonalnego monitora BenQ, stacja Lenovo P410 i najnowsze karty graficzne nVidia (z dwóch skrajnych półek cenowych), SelfCAD jako narzędzie (niestety odpłatne) dla amatorów druku 3D, kolejny obszerny fragment podręcznika dla użytkowników NX CAM, nowoœci Solid Edge ST10 i inne...

Do e-wydania... „już bliżej, niż dalej” :), o jego dostępnoœci poinformuję jak zwykle za poœrednictwem
FB i newlettera.

Pozdrawiam serdecznie
(ms)

Cytat Wielkiego Tygodnia

„(...) Praca codzienna z obowišzków stanu wynikajšca może mieć wartoœć modlitwy, cnoty i przykładu zarazem, gdy pracujemy dlatego, że Pan Bóg chce, abyœmy pracowali na chleb, który nam daje...”

œw. Brat Albert Chmielowski

Wielki Pištek, 14.04.2017 r.

e-wydanie 3-4/2017 na Œwięta Wielkanocne

Z niewielkim poœlizgiem, ale udało się! Przed Œwiętami Zmartwychwstania Pańskiego udostępniam drugie tegoroczne podwójne wydanie. Tym razem liczy ponad 110 stron. Jak to dumnie brzmi :)

Maciej Stanisławski

Wyglšda na to, że zgodnie z założeniami uda się zachować przyjęty na 2017 rok cykl wydawniczy, zakładajšcy publikację podwójnych wydań co dwa miesišce. Pierwsze tegoroczne ukazało się na przełomie stycznia i lutego br. (i zostało pobrane ponad 7300 razy!), a aktualne właœnie udało się udostępnić jako PDF i tradycyjnie już na platformie ISSUU.

Na 112 stronach znajdš Państwo kilka opracowań, jak również w pełni autorskie redakcyjne teksty. W numerze m.in. historia i charakterystyka polskiego nowatorskiego modułowego systemu broni strzeleckiej, zapomnianego polskiego motocykla przygotowywanego z myœlš o... armii irackiej, porównanie możliwoœci BricsCAD i AutoCAD, a skoro o porównaniach mowa – to także stacji roboczych Lenovo P50 i P310. W numerze znajdš Państwo także udostępniony przez Wydawcę (firmę CAMdivision) fragment najnowszej ksišżki do NX CAM („NX CAM Virtual Machine. Podręcznik programisty”). Jest to fragment na tyle obszerny, że może być traktowany faktycznie jako pomoc. Kolejny fragment opublikujemy za dwa miesišce – jeœli Wydawca nie zmieni w tzw. międzyczasie zdania (to oczywiœcie żart).

Przygotowanie tego wydania kosztowało sporo wysiłku, przede wszystkim organizacyjnego i może się niestety zdarzyć, iż natrafiš Państwo na pewne „usterki” edytorsko-ortograficzne (wstyd przyznać), gdyż zamykane było w wielkim poœpiechu. Z góry dziękuję za wszelkie uwagi-sygnały o zauważonych błędach, postaram się poprawiać je na bieżšco.

Praca wykonana, można przeżywać Wielki Tydzień (a przynajmniej końcówkę Triduum) – nie ukrywam, że Œwięta Zmartwychwstania Pańskiego to mój ulubiony okres nie tylko w kalendarzu koœcielnym (za oknami wiosna).

Dlatego korzystajšc z okazji, zachęcajšc do lektury „na Œwięta”, składam Państwu najserdeczniejsze życzenia

 

 

Zdrowych i Radosnych Œwišt Wielkanocnych,
niech Chrystus Zmartwychwstały
obdarza Państwa wszelkimi łaskami!

Pozdrawiam serdecznie
Maciej Stanisławski

Pištek, 7.04.2017 r.

XIX SOLIDWORKS World

Nie da się ukryć, że „odkrywam Amerykę” korzystajšc głównie z zaproszeń DS SOLIDWORKS. Tak było i tym razem: dziewišty pobyt w USA i zarazem ósmy wyjazd na konferencję SOLIDWORKS World. A kulminacyjnym dniem tego pobytu był trzeci dzień konferencji... ale zacznijmy od poczštku... #SWW17

Maciej Stanisławski

Wiele się zmieniło od 2006 roku, kiedy to w styczniu zaproszony byłem po raz pierwszy – jako jedyny żurnalista z Polski (pracowałem wtedy jeszcze w redakcji Design News Polska) – do udziału w tej jednej z największych konferencji oprogramowania CAD w USA. Zaraz po przylocie – odkrywanie Wielkiego Kanionu, a potem szybki powrót do hotelu, bo pierwszy wywiad przeprowadzałem w poniedziałek około 7.30 czasu miejscowego – jeszcze przed pierwszš sesjš generalnš. W owych czasach (jakkolwiek by to brzmiało) paliwo kosztowało naprawdę grosze, rzekę Kolorado – w drodze z Las Vegas przez Boulder do Flagstaff – najłatwiej było pokonać jadšc przez tamę Hoovera (Hoover Damm) i nikomu nie œniło się, że kilka lat póŸniej powstanie wielki most na Great Basin Highway (autostrada nr 93), z którego podziwiać będzie można rzeczonš tamę. Podobnie, jak nikomu nie œniło się, iż podczas SOLIDWORKS World zaprezentowany zostanie SOLIDWORKS CAM...
(...)

 

Cytat tygodnia

„(...) Jednak postęp techniczny nie ogranicza się do elektroniki. Mechanizmy karabinów wyborowych zawierajš innowacyjne rozwišzania materiałowe, a żywotnoœć luf i celnoœć wzrosły niepomiernie dzięki nowym technologiom wytopu i obróbki stali. Komputerowe projektowanie gwintów luf pozwala na zróżnicowanie ich w zależnoœci zróżnicowanych zastosowań. (…) Większe zrozumienie efektu ponaddŸwiękowej trajektorii pocisków prowadzi do poprawienia ich balistyki i ładunków miotajšcych (propelentów). (…) W praktyce wszystkie te osišgnięcia techniczne oznaczajš, że nowoczesny karabin snajperski jest około czterokrotnie celniejszy niż jego odpowiednik z okresu I wojny œwiatowej...”

Martin Pegler: Dzieje snajperów. Wyd. Bellona, Warszawa 2009, s. 53

Czwartek, 6.04.2017 r.

Kryteria wyboru systemu CAD,
czyli porównanie BricsCAD i AutoCAD

„Zakres zastosowań, możliwoœci, cena, dostępnoœć, wsparcie...” – te cechy uwzględniane sš przy podejmowaniu każdej decyzji dotyczšcej zakupu systemu CAD i w zasadzie tyle można by napisać na temat kryteriów wyboru takiego rozwišzania. Jak wiele razy sygnalizowałem to na łamach CADblog.pl, jak do tej pory nie ma jednego, idealnego rozwišzania CAD, które sprostałoby oczekiwaniom wszystkich użytkowników. Dlatego wybór ten nigdy nie jest łatwy... może poza jednym wyjštkiem.

Opracowanie: Maciej Stanisławski

Z tym wyjštkiem mamy do czynienia wtedy, gdy nadrzędnym kryterium wyboru jest... cena. Jeœli dysponujemy ograniczonym budżetem, od razu metodš eliminacji ograniczamy się do tych rozwišzań, takich systemów, które sš w naszym realnym zasięgu finansowym. Ale nawet tutaj możemy dokonywać wyboru np. między bezpłatnymi markowymi rozwišzaniami, systemami oferowanymi w modelu subskrypcyjnym, czy zdecydować się wręcz na rozwišzanie klasy OpenSource, tworzone przez grupy entuzjastów.

Gdy jednak dysponujemy większymi œrodkami, a wybór może dotyczyć programów CAD o zbliżonych możliwoœciach, zadanie może okazać się trudniejsze. Tak jest w przypadku BricsCAD i AutoCAD.

Licencja wieczysta, czy model subskrypcyjny
Okazuje się, że oprócz ceny zakupu, także kwestia modelu licencjonowania brana jest pod uwagę na œwiatowych rynkach – wystarczy poœledzić to, co „piszš na ten temat Internety”. W wielu krajach użytkownicy preferujš zakup oprogramowania „na własnoœć”, niż jakšœ formę „czasowego użyczenia”, do czego w wielkim uproszczeniu sprowadza się subskrypcja. (...)

 

Poniedziałek, 27.03.2017 r.

Dogadać się...

Ciężko współpracować z kimœ, z kim nie mamy możliwoœci swobodnego porozumiewania się. Można oczywiœcie ustalić jakiœ kod, system znaków, który w pewnym stopniu rozwišże problem komunikacji, ale nic nie zastšpi dobrej znajomoœci danego języka – przynajmniej przez jednš ze stron. Oczywiœcie idealna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy obie strony porozumiewajš się w danym języku. Tak jest też w przypadku systemów CAD, CAM, CAE...

Maciej Stanisławski (Artykuł ukazał się w magazynie „STAL. Metale i nowe technologie” wyd. 1-2/2017)

Problem wymiany informacji jest tak stary, jak moment, w którym użytkownik jednego systemu CAD stanšł przed koniecznoœciš użycia danych pochodzšcych z innego systemu. Często jedynym sposobem było nakreœlenie od nowa danego rysunku w aktualnym œrodowisku pracy. Gdy nie było w powszechnym użyciu skanerów pozwalajšcych na przetworzenie narysowanej lub wydrukowanej dokumentacji płaskiej do postaci cyfrowej (narzędzi typu „scantodwg”, „pdftodwg converter” etc.), zastępy „kreœlarzy” pracowicie przenosiły papierowe dane do cyfrowego œwiata. Z kolei już w latach 70. XX wieku zaczęto poszukiwać rozwišzania, które w sposób profesjonalny i całkowicie „cyfrowy” pozwoliłoby na wymianę danych między powstajšcymi niemalże jak „grzyby po deszczu” systemami CAD.

(...)

 

Czwartek, 23.03.2017 r.

Dwie głowice Ultimakera

Podobnie jak wysokobudżetowe maszyny konkurencji, Ultimaker 3 drukuje z materiału budulcowego oraz materiału podporowego. Odpowiadajš za to dwie specjalnie zaprojektowane głowice drukujšce: AA – dedykowana dla materiałów budulcowych w rodzaju PLA, ABS, Nylonu i CPE oraz BB – dedykowana dla materiału podporowego PVA...

Ultimaker to bez dwóch zdań jedna z najważniejszych firm w historii branży niskobudżetowego druku 3D na œwiecie. Założona w 2011 roku przez trójkę Holendrów – Martijna Elsermana, Erika de Bruijn i Sierta Wijnię, dziœ jest jednym z największych graczy na rynku, będšc m.in. drugim największym producentem drukarek 3D na œwiecie i pierwszym w Europie. Niezwykłe w historii Ultimakera jest jego unikalne podejœcie biznesowe, niespotykane w porównaniu z innymi producentami maszyn i urzšdzeń elektronicznych. Od poczštku swojego istnienia Holendrzy sš ostojš ruchów open-source i open-hardware, łšczšc sprzedaż swoich maszyn do gigantów przemysłowych pokroju ABB, Philips, czy Airbus, z udostępnianiem za darmo ich projektów w sieci, zachęcajšc równoczeœnie klientów do ich swobodnego przerabiania i modyfikowania pod kštem własnych potrzeb. Chociaż tego typu strategia wydaje się być na pierwszy rzut oka samobójstwem – w rzeczywistoœci okazała się być dla firmy jednym z głównych filarów jej działalnoœci.

(...)

 

Œroda, 22.03.2017 r.

Arkusze blach w Onshape

Po raz pierwszy w historii systemów CAD 3D dostępnych w oknie przeglšdarki internetowej, zaoferowane zostało narzędzie pozwalajšce na projektowanie elementów blaszanych. Zespół Onshape udostępnił œrodowisko Sheet Metal w niecały rok od momentu oficjalnej prezentacji swojego rozwišzania. Udostępnił oczywiœcie... nieodpłatnie!

Maciej Stanisławski

Od poczštku swego wynalezienia, blacha (tzw. wyrób hutniczy, którego gruboœć jest wielokrotnie mniejsza od długoœci i szerokoœci) znajdowała (i nadal znajduje, ustępujšc jednak miejsca tworzywom sztucznym) zastosowanie prawie we wszystkich dziedzinach przemysłu. Ma wiele zalet, wœród których należy wymienić lekkoœć, niskie koszty wytworzenia, występowanie w niezliczonych niemalże odmianach, a także łatwoœć formowania. Doœć wspomnieć, że jeszcze nie tak dawno specjaliœci blacharze, korzystajšc z tzw. babek (specjalnych form) i młotków potrafili nadać odpowiednio przyciętej blasze niemalże dowolny kształt.

Przy wszystkich swoich zaletach i wieloœci zastosowań, wykorzystywana jest zarówno do stosunkowo prostych zastosowań – jako materiał do budowy wsporników, lekkich struktur, osłon i obudów, jak i bardziej skomplikowanych – tutaj można wymienić chociażby nadwozia samochodowe (których większoœć elementów składowych uzyskiwana jest metodš tłoczenia). Reasumujšc, wszędzie tam, gdzie wykonywanie elementów z litego metalu nie jest uzasadnione ekonomicznie i technologicznie, sięgamy najczęœciej po blachę.

(...)

 

Poniedziałek, 27.02.2017 r.

Artysta i narzędzia CAD, czyli historia
Ross Robotics

Jak to się stało, że za wynalezieniem przełomowego systemu robotycznego stoi... Philip Norman, z wykształcenia malarz i rzeŸbiarz?

Kyle Maxey

Podczas pierwszego spotkania mało kto bierze Philipa Normana za inżyniera. Słyszałem od kolegów z pracy, że Norman spędził ostatnie 10 lat życia na budowaniu modułowego systemu robotycznego, który został uznany za przełomowy przez inżynierów, robotyków oraz najwybitniejszych naukowców na œwiecie.

To zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Miałem przeprowadzić wywiad z ciekawym robotykiem i dowiedzieć się więcej o jego projekcie. Fantastycznie!

Gdy usłyszałem Normana wygłaszajšcego prelekcję w ramach Solid Edge University 2015, zaskoczyło mnie, że o przeszłoœci, teraŸniejszoœci i przyszłoœci swojego projektu opowiada w taki sam sposób, jak artysta opisujšcy temat przewodni swoich dzieł i okolicznoœci ich powstania. Wtedy dowiedziałem się, że Norman zdobył... wykształcenie artystyczne, a do zostania inżynierem zaprowadziła go ciekawoœć: zastanawiał się, czy uda mu się stworzyć... uniwersalne złšcze...
(...)

 

Poniedziałek, 23.01.2017 r.

BIM jak PLM?

Zdania na temat podobieństwa BIM (ang. Building Information Modelling) do PLM (ang. Product Lifecycle Management) sš podzielone: jedni uważajš, że sš to dwa zupełnie odrębne i funkcjonujšce na innych zasadach (i w innych branżach) pojęcia, drudzy – że podobieństw i analogii między nimi jest więcej, niż różnic. Sš też tacy, którzy zastanawiajš się, czy BIM, zwišzany przecież z branżš architektonicznš i budowlanš, udałoby się w pewnych sytuacjach zastosować w branży mechanicznej...

Maciej Stanisławski

Te ostatnie spekulacje wynikajš m.in. z faktu, iż niektórzy producenci systemów CAD (ze œredniej i niższej półki cenowej) oferujš swoje rozwišzania wraz z pełnš funkcjonalnoœciš BIM. W domyœle – skoro w zasięgu naszego budżetu nie ma tego, co się lubi (PDM, PLM), to może można jakoœ poradzić sobie z BIM – nawet w branży mechanicznej?
Obawiam się, że w tym miejscu zmuszony będę stłumić kiełkujšce nadzieje: BIM jest przeznaczone stricte dla szeroko rozumianej branży budowlanej i prędzej PDM/PLM jako bardziej uniwersalne znajdzie zastosowanie w „budowlance”, niż BIM w mechanice.

Co więcej, współczesny BIM przypomina pewne wczesne etapy rozwoju PLM. Standaryzuje sposób budowania informacji o modelu tak, by był on rozpoznawalny dla użytkowników współpracujšcych nad danym projektem niezależnie od systemu CAD. (...)

 

strona 1 z 8 | >> | > |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ...

 


CAMdivision największy partner Siemens

Najpopularniejsze posty w 2016

• Nowy system CAD
założycieli SolidWorks

• FreeCAD
– odsłona II
•
„Drukowanie” ...nożem? Przeglšd współczesnych technologii szybkiego prototypowania
• DraftSight jak AutoCAD LT
• Profesjonalny CAD za darmo: 2D Drafting
• Bezpoœrednio czy parametrycznie?
• Nie bójmy się PLM!
• Bezpłatny CAD 2D standardem?
• Audi TT
w SolidWorks?
2,5 godziny tutoriala za darmo!
• CadMouse – myszka komputerowa dedykowana dla branży CAD, czyli powrót trzeciego przycisku
• Solid Edge ST 10. Czego się spodziewać?
• CadMouse w teœcie czyli... jaka mysz dla CADowca?
• Gra w kolory, czyli... oprogramowanie do analiz i symulacji: CalculiX
• 27'' cali – BenQ
z myœlš
o użytkownikach CAD
• AR-CAD freeCAD czyli... darmowy system CAD 3D
z symulacjš ruchu

• Punkt odniesienia (subiektywny) Test mobilnej stacji roboczej Lenovo ThinkPad P50
• Solid Edge 2D Drafting na systemy 32-bitowe? To jeszcze możliwe...
• W oczekiwaniu na V17. Bricscad V16
– pobieranie, instalacja,
poczštek pracy
• Nowa linia stacji roboczych Lenovo
• Nie tylko STL
(CAD do druku 3D)
• BOM za free
• FreeCAD i sprężyna
• O co chodzi Mattowi Lombardowi? Myœlę,
że o... Onshape
• Wydajnoœć ma swojš wagę. Dosłownie... (subiektywny) Test stacji roboczej Lenovo ThinkStation P310
• Kiedy u nas
...czyli rozważań

o kryzysie cišg dalszy
• Jak samemu zbudować stację roboczš do CAD 3D
i czy to ma sens...
• Instalacja licencji
i aktualizacji
Solid Edge ST7
• DraftSight 2015
– co nowego i jak zainstalować bezpłatny CAD 2D
• Kilka słów na temat technologii obróbczych tworzyw sztucznych
• Motocykl dla wojska „made in CCCP”...
tzn. „Russia”


Wybrane posty
na CADblog.pl

 

2015

• Cudowne okulary
(czyt. Microsoft HoloLens)

• Nowy system CAD założycieli SolidWorks

• Co dalej z AutoCAD 360?

 

2014

• Nie taki kernel straszny

• NX CAM za 4 tyœ. złotych?

• CAD, CAM, CAE
i katastrofy...

 

2013

• NX 9.0 – już wkrótce premiera!

• „V-Rex Chopper”, SolidWorks
i iMachining

• Co zamiast FEMAP?

• CAE i katastrofy lotnicze...

• „Porzucamy Parasolid!” Czy aby
na pewno?

• LIBERATOR: czy faktycznie „wyzwoliciel”?

 

2012

• 3DSync – nowy CAD 3D do maja 2013 za darmo!

• Ralph Grabowski
o ZWCAD+ 2012

• Autodesk PLM 360
– czyli alternatywne PLM w chmurze

• FreeCAD
– odsłona II

 

2011

• Anno domini 2010; okres przełomu?

• Co zrobić, żeby pocišgi przyjeżdżały na czas...

• CAELinux
– darmowa platforma dla inżynierów

• CAD 3D za 20 dolarów?

• O PLM inaczej (Cortona 3D)

• Przez ST 3 do ST 4: ewolucja Solid Edge

 

2010

• „Creo” od PTC

• Mania testowania, czyli milion otworów w szyku!

• „Chwila inspiracji”

• Mania testowania cz. II

• Testowania szykiem częœć kolejna

• „Maluch tony węgla babci do piwnicy nie zawiezie...”

 

2009

• AR-CAD freeCAD Darmowy CAD 3D
z symulacjš ruchu

• Profesjonalny CAD za darmo: 2D Drafting

• Rewolucja
w modelowaniu bryłowym

• Astroid na moim biurku (manipulator
3D firmy Spatial Freedom)

• Mysz 3D z górnej półki czyli...
SpacePilot PRO

• Bezpoœrednio czy parametrycznie?


Blog monitorowany przez:

| reklama 2018 | redakcja | dane kontaktowe |

Š Copyright by Maciej Stanisławski. Publikowane materiały sš objęte prawem autorskim. Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie tylko za wczeœniejszš zgodš autora.  
CADblog.pl jest tytułem prasowym  zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism na podstawie postanowienia Sšdu Okręgowego Warszawa VII Wydział Cywilny rejestrowy
Ns Rej. Pr. 244/09 z dnia 31.03.2009 poz. Pr 15934 • nr ISSN 2083-3032 (wydanie papierowe) • nr ISSN 2083-3148 (wydanie on-line)